Kerk en school lied.

Wy meie wêr op ‘e nij begjinne.