Predikanten

Hieronder vindt u informatie over de predikanten van Garyp. Indien één van de predikanten rood geschreven is kunt u meer informatie lezen door met de muis op deze predikant te gaan staan. Een aantal predikanten hebben we foto’s of afbeeldingen van, in dit geval moet er geklikt worden op de naam van de predikant. Wij zijn druk bezig om informatie over alle predikanten op te zoeken. Heeft u informatie over één van de predikanten, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u deze informatie met ons deelt. Dit kan door een mail te sturen naar info@pkngaryp.nl. De door ons geraadpleegde bronnen vindt u onderaan de pagina.

Voor de reformatie

De geestelijken van de gemeente in Garyp zijn vanaf 1346 bekend. De eerste pastoor in Garyp was Heer Tedbodes, hij is in 1346 begonnen. Hieronder een lijst met andere geestelijken, met soms nog enige bijzonderheden vermeld.

1426 Heer Henno, pastoor
1441 Heer Pieter, pastoor
1447 Heer Petrus, pastoor voor Garyp en Siegerswoude
1482 Heer Tyberdt (Tiard)
1483 Stichting kleaster Sigerswoude
1490 Heer Tettic. De naam van deze pastoor staat op de oudste Garyper klok, die nu in Denemarken hangt.
1504 Heer Johannis, pater te Siegerswoude
1505 Heer Aebelen, pastoor
1511 Heer Sipke, pastoor
?? Heer Foeke Ukes
1580 Heer Wilhelmus
1581 Heer Thomas
1581 In dit jaar vluchtte de laatste pastoor van Garyp naar Groningen waar hij nog dat zelfde jaar stierf.
1580 Wilhelmus Johannis a Broeckum, laatste pater van het toen opgeheven klooster Siegerswoude.

Na de reformatie

In 1580 begon de reformatie, ook wel hervorming genoemd. De kerk in Garyp is toen ook Hervormd geworden. Vanaf dit jaar is er dan ook sprake van predikanten. De datum waarop de eerste predikant is begonnen is niet bekend. Hieronder een overzicht van de eerste predikanten.

voor 1602 Haeije Watses
Predikant te Garyp + Suameer + Eernewoude. Hij kreeg in 1602 emeritaat wegens ouderdom en hardhorigheid, onwettig predikant Ens (Schokland). Hij is weinig jaren na 1902 overleden, want zijn weduwe Wopck hertrouwt op 4 januari 1605 te Leeuwarden met Gellius Sixti, de predikant die haar eerste man in Garyp opvolgde. Het huwelijk wordt te Leeuwarden bevestigd door Ds. Colde.

In 1602 gaven de Staten opdracht om een nieuwe herder te beroepen, hierna de originele tekst: Resolutie van de Gedeputeerde Staten van 21 juni 1902 Gedeputeerde Staten gelasten de inwoonders van Eernewoude Garyp en Suameer, gehoirt ’t rapport van de Here Sappema, omme binnen ses weecken na dato van deesen te procedeeren tot electie van een ander bequaem ende vroom deinaer, die gehouden sal weesen vuytte incomsten van Eernewolde voors. Pastorielanden aan de tegenwoordig predicant, met name Haye Watses, die vermits syn ouderdom ende harthoricheyt van syn dienst ontslagen wordt, alle iaeren vuyt te keeren d’summa van vijff ende twintich caroli gulden beneffens seeckere hundert dalers, die de voors. Haye tot syn onderhoudt van de landtscappe toegelecht worde, mits dat d’resteerende opcomsten der pastoerielanden soewel van Eernewolde voors. als de andere twee dorpen, voorts geemployeert sullen worden tot onderhoudt van dengenen, die de voors. Haye plaetse beroupen sal worden omme de dienst Godes aldaer te betreden.

1602 Gellius Sixti
Predikant te Gaast en te Ferwoude in 1599. Hij is daar afgezet in 1599. In 1601 was hij predikant te Hijlaard, daar is hij afgezet in 1602. In 1602 wordt hij predikant te Garyp. In 1607 gaat hij naar Ens (Schokland). Rond 1610 predikant te Hornhuizen en te Saaksum van 1613 tot 1616.

1606 Johannis Wigelius
Hij was predikant te Ruurloo vanaf 1598, daarna te Groenlo vanaf 1602. Hij is daar afgezet in 1606. Daarna waas hij predikant te Beetgum vanaf 1 mei 1607, toen te Elst vanaf april 1611. Hij is overleden in 1615.

1607 Hermannus Petri
Hij was predikant te Garyp vanaf 1607, daarna te Rijperkerk vanaf 1616. Hij is overleden op 21 november 1656.

1618 Arnoldus Hachtingius
Hij is geboren te Leeuwarden. Schoonzoon van H. Kolde te Leeuwarden. Hij was student te Groningen in 1618. Hij was predikant te Garyp vanaf 1618, daarna te Tzummarum vanaf 1629, als laatste te Dokkum vanaf januari 1641. Hij is eind 1657 overleden. In 1619 krijgt Suameer samen met Eestrum een dominee. Omdat Garijp/Eernewoude nu financieel zwaarder belast wordt moet Suameer jaarlijks 50 gulden aan het traktement van de Garijper dominee bijdragen.

1625 Petrus Dyonysius
Hij is geboren te Normandië (Frankrijk) rond 1590. Hij was predikant te Garyp vanaf 1625, daarna te Oudega (Sm) vanaf 1627, daarna weer te Garyp vanaf 1639. Hij is overleden in 1641.

1628 Ubelus Schoning
Zoon van Stephanus Ubeli Schoning rector te Dokkum en kleinzoon van Ubele Ypey predikant te Dokkum. Hij was predikant te Garyp vanaf 1627. Hij is waarschijnlijk overleden in 1637.

1636 Jetzo Pierii Marssum
Hij is geboren te Marssum als zoon van Pier Jetses meester te Grouw. Hij was predikant te Garyp vanaf 1637, daarna is hij door Heerenveen beroepen op 24 juli 1639, hij is daar bevestigd in april 1640. Als laatste was hij predikant te Workum vanaf september 1648. Hij is eind 1653 overleden. Hij was op 28 augustus 1636 getrouwd met Grietje Rud. Luinga. Hij laat de volgende kinderen te Garyp dopen: Sytske op 13 augustus 1637 en Jetske  op 1 januari 1639.

1639 Petrus Dyonysius
Hij is geboren te Normandië (Frankrijk) rond 1590. Hij was predikant te Garyp vanaf 1625, daarna te Oudega (Sm) vanaf 1627, daarna weer te Garyp vanaf 1639. Hij is overleden in 1641. Zijn weduwe, Eedu of Eeduw Oedze dochter, hertrouwde met Rud. Sigersma, predikant te Oudeschoot.

 1642 Suffrisius Bruinsma
Hij was predikant te Garyp vanaf juli 1642, daarna te Metslawier en Nijewier vanaf oktober 1646. Hij is overleden in 1650.

1647 Everhardus Heracliti Bornaeus

1650 Gerardus Fokkens
Hij was predikant te Garyp en Suameer vanaf 20 januari 1650. Hij is overleden in 1656.  Hij laat de volgende kinderen te Garyp dopen: Gerardus op 23 november 1656 en Johannes  op 3 november 1650.

1657 Allardus Staphortius
Beroepen in april 1657. Geboren te Zwaag in het jaar 1628, wonende te Garijp, overleden aldaar op 28 februari 1679, zoon van Johannes Nicolaes STAPHORSTIUS en Trijntje Allerts. Hij is getrouwd te Workum op 14 januari 1654 voor de kerk met Jilducke Suffridus SAARDA, geboren te Bolsward op 13 november 1618, overleden te Garijp op 4 februari 1673, dochter van Suffridus Sciprador SAARDA, Dr. en Tjitske Oenes BANGAMA. (Zij was weduwe van Anne Ipes ALGERA, kalkbrander, wonende te Workum.) Uit dit huwelijk: 1. Johannes Allardus STAPHORSTIUS. Hij volgt zijn vader op als predikant te Garyp 2. Tietske STAPHORSTIUS, geboren te Garijp op 31 augustus 1658, gedoopt aldaar op 12 september 1658, wonende te Deinum (1681).Zij is getrouwd rond 1681 voor de kerk met Saeckle Freerx, wonende te Deinum (1681). 3. Janke Allardus STAPHORSTIUS, geboren te Garijp op 10 november 1660, gedoopt aldaar op 13 november 1660. Op 21 november 1646 werd Allartus Staphorst als student filosofie ingeschreven op de Franeker Academie. Op 30 augustus 1654 vindt te Workum een boedelscheiding plaats tussen Jildu Sarda, gesterkt met haar man Do. Allardo Stphorstio, Cand. Theolog., en haar voorkind Aefke Annes Algera, oud 8 jaar (WOR Y-5). De boedelbeschrijving en waardering vond plaats op 22 augustus d.a.v. in het huis, staande op de Merck binnen Workum (WOR WW-5).

1679 Johannes Staphorstius

1697 Henricus Renici
Geboren te Stavoren op 12 november 1672. Hij was vanaf augustus 1697 predikant te Garyp en Suameer. In mei 1713 is hij naar Grouw gegaan. Hij is overleden op 3 oktober 1751.

1713 David Meilsma
Hij is geboren in 1691 te Boxum als zoon van Rinse Meilsma. Vanaf september 1713 is hij predikant te Garyp en Suameer. In oktober 1716 gaat hij naar Marrum. Hij is overleden op 22 maart 1744. Het moet een goede dominee geweest zijn, want toen hij in 1744 overleed, maakte Magdalena Pollius, domineesvrouw te Huzum, het volgende grafschrift over hem: Hier rust het sterflijke deel van een getrouwe Tolk Die bij de dertig jaar Gods Woord sprak voor zijn volk. ’t Is David Meilsma, die hier, lezer, ligt begraven. Na twee en vijftig jaar wierd’s levens lamp gedooft En vrouw en kinderen en gemeent van hem berooft. Garyp en Marrum kan van hem getuignis geven; Nu rust hij van zijn werk bij God in ’t eeuwig leven.

1717 Nicolaus Staphorstius

1726 Ambrosius Dorhout
Hij is geboren te Leeuwarden (of Dokkum?) op 11 juli 1700. Hij was predikant te Garyp en Suameer vanaf 27 oktober 1726, daarna te Dokkum vanaf 18 juli 1745. Hij is overleden op 27 maart 1776.

1745 Everhardus Penninga
Hij is geboren in 1709 te Neermoor (Oostfriesland). Hij is overleden op 19 mei 1779. Hij is getrouwd met Ynskje Ennema. In Garyp heeft hij zijn zoon Everhardus laten dopen, hij is geboren op 10 maart 1787 te Garyp en gedoopt op 22 april 1787 te Garyp. Hij is predikant geweest in de volgende gemeenten: 1742 Nesserland (Oostfriesland) 26 juli 1744 Rottevalle 17 oktober 1745 Garyp en Suameer 3 juni 1787 Parrega. Hij heeft zich nog al eens stinkende gemaakt bij de “rekkelijken”, die niets van de strenge prediking moesten hebben. De “verlichting” was toen al aan het woord en feitelijk waren er altijd velen geweest, vooral in de hogere kringen, die van de strengere opvattingen en de verkondiging van des mensen absolute onmacht niet veel moesten hebben. Ds. Penning heeft in Oudkerk, waar hij ’n vacaturebeurt vervulde, daar nog al het een en ander van gezegd, wat hem een strenge bestraffing bezorgde.

1780 Leonardus Napjus
Hij is geboren op 1 april 1750 te Sneek. Hij is overleden op 31 augustus 1826 te Sneek. Hij is in 1772 te Harlingen gehuwd met Margaretha (Grietje) Nauta uit Harlingen. Grietje is overleden op 23 september 1827 te Sneek. Zij kregen twee zonen: 1. Sipke is geboren in 1773 te Weidum. Sipke werd ook predikant. Hij is gehuwd met Alida Elisabeth Muntingh. Hij is overleden op 9 december 1835 te Warder. 2. Eelco is geboren in 1774 te Weidum. Leonardus was predikant te Weidum vanaf 13 september 1772, te Garyp en Suameer vanaf 15 oktober 1780, hij deed zijn afscheidsrede daar op 11 juli 1745. Daarna was hij predikant te Bozum vanaf 14 november 1790. De predikant voor ds. Napjus was door de Staten van Friesland afgezet en gevlucht, dit omdat deze predikant Patriottisch gezind was. Vanaf september 1796 was hij predikant te Ureterp, daarna te Holwerd vanaf 11 november 1798. Hij ging met emeritaat op 1 november 1824.

Op het bordje achter de preekstoel staat de naam van deze predikant

1791 Willem Beekhuis
Hij is geboren op 18 juni 1766 te Noordlaren als zoon van Hermannus Beekhuis en Aleida Heeres. Hij is predikant te Wijnjeterp vanaf 5 oktober 1788, daarna te Garyp en Suameer vanaf 5 juni 1791. Hij is overleden op 28 februari 1815 in zijn huis nr. 51 te Garyp. Aangifte van zijn overlijden wordt gedaan door Sjoerd Andries Teijema, schoolonderwijzer en Binnen Roelofs Wijminga, beide te Garyp woonachtig als geburen. Hij kreeg met zijn vrouw Janke Diderica Cloeck de volgende kinderen te Garyp: 1. Aleida Harmanna , geboren op 16juli en gedoopt op 20 juli 1794 2. Jan Steven , geboren op 12 februari en gedoopt op 5 maart 1797 3. Harmanus , geboren op 8 November en gedoopt op 11 november 1798 4. Aleida, geboren op 14 februari en gedoopt op 21 maart 1802 5. Machteltje , geboren op 24 maart en gedoopt op 29 april 1804 6. Albert, geboren op 17 februari en gedoopt op 16 maart 1806 7. Theodorus, geboren op 6 maart en gedoopt op 17 april 1808 8. Helmerus, geboren op 5 mei en gedoopt op 2 juni 1811 9. Christiaan Houdyn geboren op 29 maart 1814. Zijn vrouw geboren te Beetsterzwaag als dochter van Arnhem Cloeck en Magdeltje Dijkstra. Zij is overleden op 7 mei 1856 te Wirdum, 82 jaar en ruim 6 maand oud.

In de Petruskerk ligt een grafsteen van hem

1816 Cornelis Witteveen
Hij is geboren op 6 augustus 1789 te Lemmer. Hij is een zoon van Harmanis Witteveen Cornz. en Abeltje Willems. Overleden op 20 januari 1846 te Harderwijk. Hij was gehuwd met Johanna Catharina Dermout (of Dermont). Zij was een dochter van Jacob Dermout en Anna Constantie Horthemels. Zij is overleden op 21 juli 1835 te Harderwijk. Ze kregen de volgende kinderen: 1. Harmanus Willem, geboren op 3 maart 1815 te Boornbergum, later predikant te Ermelo. Hij is op 30 juli 1845 te Harderwijk gehuwd met Lubbertje Volten. Zij is geboren op 27 juli 1818. 2. Catharina Sara, geboren op 13 maart 1817 te Garyp. Gehuwd op 24 november 1847 te Nijkerk met Johan Joachim Malga. Zij is overleden op 19 november 1888 te Ermelo. 3. Abeltje Cornelia, geboren op 28 juli 1818 te Garyp 4. Antonetta, geboren op 17 maart 1824 te Garyp. Zij is op 28 november 1853 te Ermelo getrouwd met Pieter Jacob Costerus, rector. Hij is geboren te Edam als zoon van Pieter Costerus en Lysbet Pieters Kat. Hij was weduwe van Wilhelmina Jacob K. Teengs. Hij was predikant in Boornbergum, Garyp (2 januari 1816 – 1825), Oosthem (1825 – 1834) en Harderwijk. Een man, die uit de wijde omtrek een grote toeloop had. Hij is later te Oosthem geweest, ook zulk een uitgesproken rechtzinnig “eiland”. In 1830 verscheen van zijn hand een boekje: Wat zal ik geloven? Verder gaf hij “Bijbeloefeningen” uit, die in geheel Friesland graag gelezen werden, omdat de Schrift daarin op populaire wijze werd verklaard. Zijn zoon Hermannus Willem Witteveen heeft later naam gemaakt als stichter van de zendingsgemeente te Ermelo, toen hij door het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland uit zijn ambt werd ontzet wegens het toepassen van censuur.

1828 Theunis van Berkum

1836 Abraham Weremeüs Buning
Hij is geboren op 11 december 1811 te Leermens, gemeente ’t Zand, provincie Groningen als zoon van Johannes Sikko Weremeus Buning en Gesina Catharina Ouderman. Op 22 juni 1838 trouwde hij te Smallingerland met Femkjen Jans Posthuma. Zij is geboren op 12 maart 1820 te Drachten als dochter van Jan Posthuma en Cornelia Andringa. Abraham is overleden op 16 augustus 1881 te Groningen. In de Nationale Militie staat de volgende omschrijving van Abraham: Lengte 1 El, 8 PM, 4 DM, 5 Str. Rond aangezigt en voorhoofd. Blaauw oogen, spits neus, ordinaire mond, rond kin, blond haar en wenkbrauwen. Abraham en Femkjen krijgen de volgende kinderen: 1. Geesina Cornelia, geboren op 12 juli 1839 te Garyp. Zij is gehuwd op 31 mei 1859 te Stedum met Johannes Willem Frederik Werumeus Buning, geboren te Appingedam als zoon van Abel Hendrik Werumeus Buning, notaris en Grietje Onnes. Hij is advocaat. Zij trouwt op 3 juli 1869 te Sappermeer met haar tweede man Wichger Hooites Wildervanck. Hij is geboren te Zuidbroek en is 37 jaar oud. Hij is een zoon van Wubbo Cornelius Wildervanck en Anna Wichgers Maarsing. Hij is weduwnaar van Ijnske Wens. 2. Jan Jacobus, geboren op 16 november 1840 te Ee. Hij is op 12 juni 1836 te Garyp bevestigd. Hij is van Garyp naar Ee gegaan in 1839, waar hij Ds. De Haan opvolgde, die met de afscheiding meeging.

1841 R.A.B. Sijpkens

1853 A. Mac Pherson
Hij is geboren als Anthony MacPherson op 19 maart 1815 te Willemstad (Noord Brabant). Hij is een zoon van Willem MacPherson en Grietje Endepoel (zij zijn getrouwd op 17 september 1814 te Fijnaart en Heiningen). Hij is gehuwd met Carolina Sara van Hees. Ook wel Cornelia Kinderen: 1. Adriana Johanna, geboren 28 september 1852 te Hierden (Harderwijk). Zij overlijdt op 22 november 1852 te Harderwijk. 2. Adrianus Johannes, geboren 10 maart 1855 te Garyp. Hij overlijdt op 24 februari 1861 te Hantum in huis nr. 24. 3. Willem Antonie, geboren te Harderwijk op 14 maart 1851. Hij trouwt op 20 juli 1879 te Ooltgensplaat op 28 jarige leeftijd met Lena Mijs, 25 jaar oud, geboren te Ooltgensplaat. Zij is een dochter van Gerrit Mijs en Arentje van Weel. Hij trouwt opnieuw op 10 augustus 1882 te Vreeswijk met Jansje Barneveld, 23 jaar oud, geboren te Vreeswijk. Zij is een dochter van Jacob Barneveld en Neeltje Brongers. 4. Cornelia Wilhelmina, overleden op 1 juli 1918 te Utrecht. 68 jaar oud, ongehuwd. Hij is op 5 mei 1850 te Garyp bevestigd. Hij is vertrokken naar Katwijk aan Zee.

1858 G.J. Cool
Geert Jans is op 25 oktober 1802 te Appingedam geboren. Hij is een zoon van Jan Geerts (koopman) en Diewerke Jacobs Rengers. Hij trouwt als eerste op 1 oktober 1828 te Appingedam met Elizabeth Dijk (geboren 5 maart 1806 Appingedam, overleden 29 december 1842 te Bierum, zij is een dochter van Reurt Willems [manufacturier] en Jantje Nieuwold). Hij trouwt als tweede op 7 februari 1842 te Bierum met Johanna Sijpkens (geboren 30 december 1814 te Ulrum, overleden 3 augustus 1892 te Groningen, dochter van Ds. Willem Sijpkens en Gerharda Benthum). Hij overleed op 26 augustus 1866 te Gerkesklooster. Hij werd predikant in 1827 te Asten (Noord Brabant). Vanaf 1830 te Bieren. Hij is op 14 november 1858 bevestigd te Garyp. Hij is op 2 mei 1865 naar Niekerk vertrokken en in hetzelfde jaar naar Gerkesklooster gegaan.

1866 W.R. Kalshoven

Hij is geboren op 13 november 1834 te Wageningen. Hij is gehuwd op 1 september 1865 te Balk met Gerardina Hendrika Fokke. Zij is geboren op 30 juli 1839 te Balk en overleden in 1911. Hij is overleden op 19 november 1926 te Arnhem. Dominee Kalshoven is predikant geweest in de volgende gemeenten: Sint Jansga 1862 – 1866 Garyp (17 jan – 29 nov 1866) Wanswerd (1866 – 1873) Ede (1873 – 1890) Hasselt (1890 – 1892) Kesteren (1892 – 1899) Elspeet (1899 – 1919) Emeritaat 1-12-1919 Zijn zoon Johannes (geboren in 1875 en overleden in 1959) werd ook predikant en diende in de volgende gemeenten: Hoogeloon, Kootwijk, Overzande-Driewegen en Dodewaard-Hien.

In 1870 zijn Garyp en Suameer afzonderlijke gemeenten geworden.

1871 G. van Herwaarden
Gerrit van Herwaarden is geboren op 2 augustus 1847 te Fijnaard (NB). Hij woonde alleen in de pastorie te Garyp, derhalve valt aan te nemen dat hij niet getrouwd was. Hij is in Garyp gekomen op 27 april 1871 van Utrecht en vertrokken op 19 oktober 1874 naar Loosduinen. Zijn naam komt voor in de annalen van de Christelijke school te Garyp. Hij was van 1871 tot 1874 predikant te Garyp.

1875 A. Knol
1878 J. Wisse

Hervormde predikanten

In 1887 vond de doleantie, ook wel kerkverscheuring genoemd, plaats. Een aantal kerkraden (in totaal zo’n tachtig personen) braken met het bestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk. Ze noemden zich de Nederduits Gereformeerde Kerk (Dolerende), hiermee aangevend dat zij zich zagen als de voortzetting van de kerk die door koning Willem I de naam Nederlands Hervormde Kerk had gekregen, maar hanteerde als bijvoegsel de term ‘dolerend’, omdat naar hun mening de kerkelijke organisatie een nieuwe reformatie van de kerk in de weg stond, en omdat hen het recht werd ontzegd op de kerkelijke goederen.
Hieronder vindt u een overzicht van de predikanten na de Doleantie.

1887 vacant

1895 D.J. Aris
David Jacobus Aris. Geboren te Amsterdam als zoon van Jacobus Aris en Antje Oepts. Hij is Overleden op 21 april 1923 te Drachten, 53 jaar oud. Hij is gehuwd met Anna Wilhelmina Beumer. Zij krijgen in ieder geval de volgende kinderen: 1. Jacobus David, geboren op 3 maart 1896 te Garyp 2. Bernardus Jacobus, geboren 22 juni 1899 te Drachten. Hij komt als predikant in 1895 van Lettelbert en vertrekt in 1896 naar Drachten.

1896 vacant
1899 H. Ysbrands
1908 L.J.S. Crousax
1910 Tj. Jonker
1917 L. Moolhuizen
1921 A. Buurman
1924 S.J. de Hoest
1931 F.G. de Jagher
1947 C.C.H. de Loos

1951 Gosse van der Meulen
Geboren op 29 oktober 1911 te Oudehaske. Als zoon van Willem van der Meulen en Aafje Joukes Hoekstra. Hij was eerst onderwijzer, daarna studerend hulppredikant en later predikant. Hij is gehuwd op 12 juli 1944 te De Bilt met Pietje Willemsen, geboren 28 februari 1914 te De Bilt. Hij heeft vanaf 30 september 1935 te De Bilt gewoond, vanaf 24 september 1934 te Doorn, vanaf 31 juli 1944 te Almkerk, vanaf 16 juni 1947 te Raamsdonk, vanaf 13 februari 1951 te Garyp, vanaf 11 november 1963 te Leek. Hij is later ook predikant te Sint Annaparochie geweest, wat zijn laatste gemeente is geweest van 1969 tot 1974. Begin dat jaar is hem emeritaat verleent wegens gezondheidsredenen. Hij ging daarna in Boijl wonen. Zijn vader Willem heeft vanaf 13 februari 1951 bij hem gewoond in Garyp, hij kwam ook van Raamsdonk. Tijdens zijn periode in Garyp gaf hij ook Godsdienstonderwijs aan de Hervormde kweekschool te Leeuwarden en aan het Ichtuscollege in Drachten. Kinderen: 1. Willem, geboren 21 december 1945 te Almkerk 2. Johannes, geboren 19 november 1947 te Raamsdonk 3. Aafjen, geboren op 3 mei 1951 te Tietjerksteradeel 4. Maria Cornelia Margaretha, geboren 9 november 1952 te Tietjerksteradeel. Hij is op 1 juni 1986 overleden te Oosterwolde in de leeftijd van 74 jaar.

1965 D. Bouman
1971 H. Engelsma
1974 A. de Kleine
1980 J.H. Hamoen
1988 S.J.R. Rosmolen
1988 A. Dekker

1995 T.T. Osinga
Hij is geboren op 2 augustus 1951. Vanaf 5 maart 1995 hervormde predikant te Garyp 5 maart 1995. Hij gaat daarna naar de hervormde gemeente van Oudemirdum rond 12 januari 2003.

2003 P.R. Beintema
Hij is geboren op 7 mei 1942. Hervormde predikant bgw werkzaam in Classis Leeuwarden (ambulant consulent ten behoeve van gem. in classis Leeuwarden beperkte werkzaamheden), vanaf 18 mrt 2001. Vanaf 2 november 2003 is hij predikant te Garyp (beperkte werktijd).

Gereformeerde predikanten

Zoals reeds onder gebouwen aangegeven was er in 1887 een splitsing van de kerkgemeentchap in Garyp. Sinds dat jaar is er sprake van een Hervormde en Gereformeerde gemeenschap. Hierboven zijn reeds de predikanten van de Hervormde gemeente genoemd. Hieronder vindt u de namen van de Gereformeerde gemeente:

1887 J. Wisse
1903 J.C. Rullman

1911 K. Minnema
Geboren op 24 juli 1882 te Paesens als Klaas Minnema. Zijn moeder, die betrekkelijk vroeg weduwe was, stond bekend als een moeder in Israël. Aan haar dankte Klaas zeer veel voor zijn latere vorming. Naast zijn moeder zette ook Ds. Dethmers een stempel op hem. Voorspoedig studeerde hij aan de Vrije Universiteit, waar ieder sympathie voor hem had. Op 14 mei 1909 begon hij ongetrouwd in de pastorie van Oosterzee. Op 21 juli 1910 trouwde hij met zijn jeugdvriendin Mej. O. Akkerman. Op 19 maart 1911 deed hij zijn intrede in Garyp. Daar heeft hij zich in volle kracht kunnen ontplooien en de 28 jaar die hij daar gewerkt heeft hebben een stempel gezet op de gemeente. Een gemakkelijk leven heeft hij niet gehad. Zijn pastorie werd gedrukt door veel ziekte. Wat zijn de laatste jaren zwaar geweest, toen ziekte hem zelf aangreep en hij zijn werk niet los kon laten en ondanks alles wilde doorzetten! Zo heeft hij gearbeid tot het niet meer kon. Op 19 april 1939 is hij overleden. Op 24 april 1939 is hij begraven.

1940 W. Reeskamp
1946 J. van Harmelen
1950 A. Keyser
1953 B. Smilde
1959 B. de Ruiter
1963 C. Kamper

1982 H. Rooze
Hij is geboren op 7 mei 1943. Vanaf 9 mei 1971 gereformeerde predikant te Vlakenburg (ZH). Op 20 maart 1977 begint hij als gereformeerde predikant te Roosendaal. Vanaf 12 september 1982 is hij werkzaam te Garyp. Op 18 oktober 1992 vertrekt hij naar Hoogeveen.

1993 J. Groeneveld
Geboren op 29 juli 1938. Hij was gereformeerde predikant te Oppenhuizen vanaf ongeveer 21 januari 1968, daarna te Westermaas vanaf 9 september 1973, toen te Broek op Langedijk vanaf 27 augustus 1978, als laatste te Garyp vanaf 16 mei 1993. Hij is op 1 augustus 2002 met emeritaat gegaan.

2003 L. Adema
Geboren op 7 januari 1957. Vanaf 24 oktober 1982 gereformeerde predikant te Noordburgum en Eestrum. Daarna vanaf 22 januari 1989 te Gorredijk, vanaf 6 oktober 1996 te Vroomshoop en vanaf 15 juni 2003 tot 1 juli 2011 te Garyp.

Samen op weg en fusie

In 1993 zijn de beide kerken begonnen aan een samen op wegtraject. Dit traject heeft in 2006 tot een fusie van de beide kerken tot de Protestantse gemeente van Garyp geleid.
Tijdens het samen op wegtraject waren de eerste predikanten ds. T.T. Osinga en ds. J. Groenveld. Hiervoor zijn later de predikanten ds. P.R. Beintema en ds. L. Adema in de plaats gekomen.

Geraadpleegde bronnen:

 • Naamlijst der Predikanten in de Hervormde Gemeenten van Friesland, Ds. T.A. Romein, 1886 Leeuwarden
 • Aanvullingen en verbeteringen van Romein’s naamlijst der predikanten in de Hervormde gemeenten van Friesland, Dr. S.D. van Veen, 1892 Leeuwarden
 • Doopboeken van Garyp
 • Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, F.A. van Lieburg, Dordrecht 1996
 • Naamlijst der Friese Hervormde Predikanten (1880-1959), ds. J.J. Kalma, Leeuwarden 1959
 • Naamlijst der Friese Gereformeerde Predikanten, Ds. J.J. Kalma, Leeuwarden 1964
 • De historie gaat door het eigen Dorp (deel II), A. Algra, Leeuwarden
 • Nieuw Kerkelijk Handboek jaargang 1911, Van Alphen
 • Een kerk onder toezicht. Friese Synodeverslagen 1621-1650, J.J. Kalma, Leeuwarden
 • Een kerk onder toezicht. Friese Synodeverslagen 1651-1675, J.J. Kalma, Leeuwarden
 • Een kerk onder toezicht Friese Synodeverslagen 1676-1700, J.J. Kalma, Leeuwarden
 • Het Friese Reveil in portretten, dr. G.A. Wumkes, Kampen 1994
 • Jaarboek Protestantse Kerk in Nederland 2005-2006, Zoetermeer, 2005.
 • Honderd vijftig jaar gemeenten en predikanten, jubileumuitgave met bibliografie, 1984
 • Gedenkt uw voorgangers deel II, Joh. De Haas, Haarlem 1984
 • Gedenkt uw voorgangers deel IV, Joh. De Haas, Haarlem 1989
 • Gedenkt uw voorgangers deel V, Joh. De Haas, Haarlem 1989
 • Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen deel 1, W. Duinkerken, 1991.
 • Knipselmap over Ds. B. Smilde, op te vragen bij Tresoar.
 • Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland, meerder jaren, Goes
 • Bevolkingsregisters, persoonskaarten en andere stukken archief Tietjerksteradeel