Everhardus Heracliti Bornaeus

Everhardus Heraclitie Bornæus

Hij is rond 1622 te Oldeboorn geboren als zoon van Heert Bartes Bornæus en Geeske Bernhardus. Hij is ingeschreven als student linguarum Franeker op 9 april 1639 als Frisius (Oldebornensis). Hij doet belijdenis als studiosis te Franeker op 30 januari 1641. Hij is samen met zijn moeder ingekomen met attestatie te Leeuwarden op 24 mei 1646.

In februari 1647 wordt hij predikant te Garijp. Op 16 april 1648 trouwt hij te Garyp met goitske Laurentij Rommertsma, afkomstig van Joure. Zij overlijdt voor 18 oktober 1649.

Op 24 november 1649 gaat hij naar Oldeboorn. Op 13 oktober 1650 vinden we de proclamatie van zijn tweede huwelijk te Lutkewier met Taetske Harmens van Bockama. Zij is geboren rond 1628 als dochter van Harmen Fransz. van Bockema en Tietske Baerda en komt als lidmaat aan in Oldeboorn op 12 januari 1651. Zij testeert op 17 augustus 1655, waarbij zij haar kind en nog te “procreeren” kinderen als universele ergena(a)m(en) worden benoemd, terwijl zij haar man om bewegende redenen het vruchtgebruik ontzegd. Zij overlijdt te Bolsward op 14 november 1673.

Op 23 augustus 1674 trouwt hij te Bolsward voor de derde keer met Pijttie Feddes Siccama, zij is een dochter van Fedde Ipckes Siccama, dorpsrechter en ontvanger te Folsgare en Aaltje Douwes Hijlkema. Zij is weduwe van Douwe Elings Bangma. Zij komt op 18 april 1674 met attestatie te Bolsward aan als weduwe van Tjerkwerd. Op 8 oktober 1651 vertrekt Everhardrus Bornæus naar Bolsward. Hij overlijdt op 30 juli 1680 te Bolsward.


Hij ondervindt bij zijn beroeping naar zijn eerste gemeente Garijp-Eernewoude-Suameer enkele problemen. Horen de dorpen bij elkaar? Moeten de stemmen afzonderlijk of bij elkaar worden geteld? De secretaris Dr. Jacobus Buttinga wiens kandidaat Pibo Johannes niet door de classis wordt geaccepteerd staat tegenover Arend van Hillema en Dr. J. Bouritius die voor Everhardus Bornæus pleiten. De synode van 1647, die van 15-20 juni te Leeuwarden wordt gehouden, geeft echter Everhardus de meeste rechten.

Gedurende de jaren 1654 tot 1678 werd Everhardus door de provinciale synode met diverse taken belast, zoals secretaris, deputaat synode, visie autographa, correspondent naar andere gewesten en bursarius.

Uit zijn eerste huwelijk zijn de volgende kind geboren:

  1. Heraclitus Bornæus, geboren rond 1649. Overleden te Bolsward op 11 juli 1666. Grafsteen Martinikerk Bolsward, noorder zijbreuk.

Uit het tweede huwelijk:

  1. Tietske Bornæus, geboren rond 1651. Overleden te Bolsward op 11 mei 1681. Zij trouwt te Oosterlittens met attestatie van Bolsward (3e proclamtie 7 februari 1669) met Gellius (Jelle) Jilderts Fopma, lid vroedschap Bolsward (1670) en later burgemeester van Bolsward. Hij hertrouwd te Bolsward 3e proclamatie 16 oktober 1693 met Wilhelmina Hansma, geboren 12 maart 1647, overleden 21 november 1721, grafsteen Martinikerk Bolsward. Zij was weduwe van Johannes Mejonsma in leven medicina dokter te Bolsward.
  2. Hermannus Bornæus
  3. Bernhardus Bornæus

Portret van Everhardus Bornæus, afgebeeld in de domineesdracht van de 17e eeuw, in 1668 gegraveerd door A. Blotelingh, naar een werk van de schilder Petrus Schick, voorkomende in De getrouwe harder.