Nicolaus Staphorstius

Hij is gedoopt te Leeuwarden op 17 augustus 1692, als zoon van Isaack Staphorstius (deurwaarder) en Aafke Harmens. Hij overlijdt op 12 juli 1726 te Bredevoort.
Hij trouwt op 1 maart 1722 te Bredevoort met Aleijda Evers, dochter van J.C. Evers van Bredevoord, gedoopt op 22 september 1700 te Bredevoort. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren. Hij laat zelf te Garyp 2 kinderen dopen: Isaäk op 11 april 1723 en Isaäk op 11 februari 1725. Het derde en laatste kind is na zijn overlijden geboren, dit blijkt uit de volgende transcriptie bij de doop: “Op 9 feb 1727: Nicolina Maria Aleijda, nageboorene doghter van wijlen de Heer Nicolaus Staphortius in sijn leven Eerw: predikant te Garijp in Vriesland en Aleijda Evers. Getuige: die het ten doop gepresenteerd heeft is J.C. Evers de grootvader” Zijn vrouw hertrouwt later, zij overlijdt na 1741.

In 1693 staat hij samen met zijn vader als burger ingeschreven te Leeuwarden. In 1712 is hij student aan de universiteit van Franeker.
In de Personele kohieren van Garyp wordt hij als volgt genoemd: “1721 ingekomen ds. Nicolaas Staphorstius, voor de helft erfgenaam van de deurwaarder Staphorstius, 500 caroli guldens”, in 1723 komt hij niet meer voor.

Hij vertrok in 1719 met ambassadeur Jhr. Burmania naar Zweden. Daar was hij predikant aan de ambassade. Gedurende zijn afwezigheid werd de dienst door de classis waargenomen. Als hij overlijdt, is hij nog in dienst van de kerk van Garyp.