In en rond de eredienst

Afkondigingen

Voorafgaand aan de dienst leest de dienstdoende ouderling de afkondigingen voor. U krijgt ondermeer te horen:

  • welke predikant er voorgaat;
  • wie de organist is;
  • voor welke doelen er wordt gecollecteerd;
  • welke bijzondere mededelingen er zijn (de speciale vieringen of bijeenkomsten, aanstaande huwelijken, verkiezing van ambtsdragers, enz.);
  • wie er naar het ziekenhuis zijn gegaan of uit het ziekenhuis zijn thuisgekomen.

Avondmaal

Het Avondmaal wordt 4x per jaar gevierd in de gewone diensten en daarnaast nog op Witte Donderdag. De vieringen in de gewone diensten worden gehouden in de ochtenddiensten in de Andreastsjerke, waarna er ’s middags in de Petrustsjerke nog gelegenheid is voor degenen die ’s ochtend niet aanwezig konden zijn. De vieringen in de ochtenddiensten zijn afwisselend zittend en lopend. De data waarop de vieringen plaats vinden staan in het jaar-boekje genoemd onder het kopje “Bijzondere diensten” en zijn ook te vinden op de website.

Beamer

In de Andreastsjerke hebben we een vaste beameropstelling. In de Petrustsjerke is dat niet het geval. We maken in de diensten gebruik van het liedboek en de bundel ‘Sjongend op wei’ .

Bloemen

Tijdens de diensten staat voor in de kerk een boeket bloemen. De bloemen worden na de dienst met een hartelijke groet van de gemeente bezorgd bij een dorpsgenoot die op dat moment in bijzondere omstandigheden verkeert. Dat kan iemand zijn die (lang) ziek is (geweest), een jubileum viert, enz. De boeketten worden bij toerbeurt in een bepaalde wijk bezorgd op voorstel van de wijkdames.

Collectes, collectebonnen

Tijdens de diensten worden er twee collectes gehouden. Eén keer per maand wordt er bovendien een deurcollecte gehouden door en voor de jeugd.
In verband met de fiscale aftrekbaarheid kunt u in plaats van contant geld ook collectebonnen gebruiken. Er zijn bonnen van € 0,50, € 0,75, € 1,00 en € 1,25 op kaarten van resp. € 10,=, € 15,=, € 20,= en € 25,=. De bonnen worden bij u bezorgd na overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de kerk (3209.04.105).

Consistoriegebed

Voorafgaand aan de dienst wordt door de ouderling van dienst een kort gebed uitgesproken in de kerkenraadskamer. Gebeden wordt om een zegen voor de dienst en voor de voorganger. Na afloop van de dienst is er geen afsluitend gebed in de consistorie door de kerkenraad.

Geluidsinstallatie

De geluidsinstallatie in beide kerkgebouwen is te gebruiken als muziekinstallatie. Dit maakt het mogelijk bij speciale kerkdiensten, zoals rouw- en trouwdiensten, cd-muziek af te spelen en de dienst als geheel op te nemen.

Kerkgebouw

Als regel worden de ochtenddiensten gehouden in de Andreastsjerke (Greate Buorren) en de middagdiensten in de Petrustsjerke (Lytse Buorren).

Kerkradio

Als u aan huis bent gebonden en u wilt de kerkdiensten toch beluisteren, dan kunt u gebruik maken van de kerkradio. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.

Kindernevendienst

In de kerk waar de ochtenddienst wordt gehouden is er kindernevendienst, waarbij door een enthousiaste groep gemeenteleden aan de kinderen van 4 t/m 12+ een Bijbelverhaal wordt verteld. Bij de afkondigingen wordt aangegeven voor welke leeftijdsgroep er op die zondag een nevendienst is. Op de zondagen dat er Zondagsschool is (groepen 1 t/m 6 van de basisschool), is er alleen een kindernevendienst voor de leeftijd van 10 – 12+ jaar.
Voorafgaand aan de eerste schriftlezing wordt de kinderen gevraagd om naar voren te komen waarna de predikant hen iets vertelt over het Bijbelgedeelte dat behandeld wordt in hun nevendienst. Bij bijzondere diensten als Doop-, Avondmaals-, belijdenis- en bevestigingsdienst ambtsdragers vertelt de predikant hen over het bijzondere karakter van dit feestelijke gebeuren.
De kaars van de kindernevendienst wordt aangestoken als de aanwezige kinderen zich verzamelen voor in de kerk om naar hun eigen dienst te gaan. Zij nemen dan de brandende kaars mee en zetten deze bij terugkeer in de kerk weer terug op de Avondmaalstafel. De kinderen komen terug tijdens het orgelspel voorafgaand aan het te zingen lied na de preek.

Kinderoppas

Elke ochtenddienst (met uitzondering van nieuwjaarsmorgen) is er oppas voor de kinderen t/m 5 jaar in een zaal achter de Andreastsjerke of in De Jefte, afhankelijk van waar de kerkdienst wordt gehouden. De oppas wordt volgens een schema verzorgd door vrijwilligers vanaf 14 jaar.
Voor de ouders die daar prijs op stellen is er gelegenheid om tijdens de collecte de kinderen op te halen, zodat die aan het einde van de dienst ook de zegen meekrijgen.

Koffiedrinken

Elke zondag is er na de kerkdienst gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken. Het geeft de mogelijkheid met elkaar in gesprek te raken en elkaar beter te leren kennen. Stap gerust eens binnen, zoals gezegd staat de koffie klaar!
Op de laatste zondag van de maand wordt het koffiedrinken verzorgd door de Evangelisatiecommissie. Op de andere zondagen zijn er vrijwilligers.

Overlijden van gemeenteleden

Als er een gemeentelid is overleden wordt daar zo mogelijk op de eerstvolgende zondag aandacht aan besteed via een korte herdenking en eventueel het zingen van een door de familie gekozen lied.
In de kerk staat dan een tweede boeket bloemen (wit) dat na de dienst door de wijkdiaken bij de familie van de overledene zal worden bezorgd.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden alle in dat jaar overleden gemeenteleden herdacht. Hun familie wordt daar schriftelijk voor uitgenodigd. Zij krijgen dan een kaartje mee als herinnering.

Paaskaars

De paaskaars staat voorin de kerk en is het symbool van de verrijzenis van Christus. Vooral op Goede Vrijdag speelt de betekenis van de kaars een grote rol. Op die dag wordt de kaars gedoofd om op die manier de kruisiging van Christus te herdenken. Op de eerste Paasdag wordt een nieuwe kaars binnengebracht en ontstoken, omdat dit het nieuwe licht weergeeft en de opstanding van Jezus wordt herdacht. Bij begrafenissen brandt de kaars om mensen te herdenken en bij trouwerijen brengt het licht symbolisch het geluk. Als kinderen gedoopt worden, wordt de doopkaars altijd aan de paaskaars aangestoken.

Slechthorenden

Slechthorenden kunnen gebruik maken van de in beide kerkgebouwen aanwezige ringleiding.

Zieken

In het portaal van de Andreastsjerke hangt een bord, waarop de adressen van de in een ziekenhuis opgenomen gemeenteleden staan vermeld.

Zegen

Na de zegen zingt de gemeente het Amen.

Zending

Op de eerste zondag van de maand wordt bij het begin van de dienst door een lid van de Zendingscommissie een kaars aangestoken, om daar mee onze verbondenheid als gemeente te tonen met het vele werk dat Theo en Jinke in Zuid Afrika doen. En Hermen en Johanneke in Zambia!

Zingen

Tijdens de dienst wordt gezongen uit het Liedboek van de Kerken en uit de bundel ‘Sjongend op Wei’. Bij bepaalde diensten worden er liturgieën verstrekt. In dat geval kunnen er ook liederen uit andere bundels worden gezongen.
Er is een gedrukte liturgie voor de volgende erediensten: doop-, belijdenis-, (t)rouw- en bijzondere diensten; alsmede voor de beide dagen van de feesten Kerst, Pasen en Pinksteren, tenzij er alleen liederen gezongen worden die staan in het Liedboek der kerken 1973 en/of de bundel Sjongend op wei 2000.
Eenmaal per maand is er een zingkwartier voor aanvang van de dienst. De dan te zingen liederen staan op een vel papier dat bij de ingang wordt uitgedeeld.

Zondagsschool

Eén maal per 2 weken is er zondagsschool voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. De kinderen gaan niet eerst mee de kerkzaal in, maar direct met de leiding naar een van de zalen van de kerk en zij komen ook na de woordverkondiging niet de kerkzaal binnen.