Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack ondersteunt geen Aangepaste CSS meer. Bekijk de documentatie van WordPress.org voor meer informatie over het toepassen van aangepaste stijlen op je site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/customer/www/pkngaryp.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
In en rond de eredienst - PKN Garyp In en rond de eredienst - PKN Garyp

In en rond de eredienst

Afkondigingen

Voorafgaand aan de dienst leest de dienstdoende ouderling de afkondigingen voor. U krijgt onder andere te horen:

  • welke predikant er voorgaat;
  • wie de organist is;
  • voor welke doelen er wordt gecollecteerd;
  • welke bijzondere mededelingen er zijn (de speciale vieringen of bijeenkomsten, aanstaande huwelijken, verkiezing van ambtsdragers, berichten van, enz.);
  • wie er naar het ziekenhuis zijn gegaan of uit het ziekenhuis zijn thuisgekomen.

Avondmaal

Het Avondmaal wordt 4x per jaar gevierd in de reguliere diensten en daarnaast nog op Witte Donderdag. De vieringen in de gewone diensten worden gehouden in de ochtenddiensten in de Andreastsjerke. De vieringen van het Heilig Avondmaal zijn afwisselend zittend en lopend. 

Beamer

In zowel de Andreastsjerke als de Petrustsjerke hebben we een vaste beameropstelling.  We maken in de diensten gebruik van het nieuwe liedboek 2013 ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ en de bundel ‘Sjongend op wei’ .

Bloemen

Tijdens de diensten staat voor in de kerk een boeket bloemen. De bloemen worden na de dienst met een hartelijke groet van de gemeente bezorgd bij een dorpsgenoot die op dat moment in bijzondere omstandigheden verkeert. Dat kan iemand zijn die (lang) ziek is (geweest), een jubileum viert, enz. De boeketten worden bij toerbeurt in een bepaalde wijk bezorgd op voorstel van de wijkdames.

Collectes, collectebonnen

Tijdens de diensten worden er twee collectes gehouden. Eén keer per maand wordt er ook een deurcollecte gehouden door en voor de jeugd.
In verband met de fiscale aftrekbaarheid kunt u in plaats van contant geld ook collectebonnen gebruiken. Er zijn bonnen van € 0,50, € 0,75, € 1,00 en € 1,25 op kaarten van resp. € 10,=, € 15,=, € 20,= en € 25,=. De bonnen worden bij u bezorgd na overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de kerk (NL26 RABO 0320 9041 05).
U kunt ook uw collectegelden digitaal doneren via de Scipio App van onze kerk. De Scipio App is beschikbaar op uw mobiele telefoon en/of tablet/iPad en te installeren via Google Play Store (Android) en de App Store (IPhone).
Na installatie van de App wordt gevraagd uw e-mailadres (moet bekend zijn bij de kerkadministratie) en een eigen wachtwoord in te geven. Vervolgens maakt u een code aan. Deze cijfercode dient u elke keer bij het opnieuw opstarten van de app, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien, opnieuw in te geven.
Voor een uitgebreide instructie kijk op de website van Scipio: aan de slag met de Scipio app.
U kunt gebruik maken van de app door het menu linksboven in het scherm te openen. Via het menu item collecte kunt u een tegoed opwaarderen, indien uw banknummer bij ons bekend is. Dit tegoed is vergelijkbaar met het gebruik van collectebonnen. U maakt via de App een bedrag over naar het bovengenoemd bankrekeningnummer van de kerk. Vervolgens kunt u een totaalbedrag voor de collectes van die week ingeven. Op deze wijze kunt op eenvoudige wijze doneren.
Indien de installatie of het gebruik van de Scipio App problemen oplevert, neem dan contact op met de diaconie.

Consistoriegebed

Voorafgaand aan de dienst wordt door de ouderling van dienst een kort gebed uitgesproken in de kerkenraadskamer. Gebeden wordt om een zegen voor de dienst en voor de voorganger. Na afloop van de dienst is er geen afsluitend gebed in de consistorie door de kerkenraad.

Geluidsinstallatie

De geluidsinstallatie in beide kerkgebouwen is te gebruiken als muziekinstallatie. Dit maakt het mogelijk bij speciale kerkdiensten, zoals rouw- en trouwdiensten, filmpjes en cd-muziek af te spelen en de dienst als geheel op te nemen.

Kerkgebouw

De ochtenddiensten worden in de regel gehouden in de Andreastsjerke (Greate Buorren 21) en in de zomermaanden juli en augustus in de Petrustsjerke (Tsjerkepaed 18).

Kinderdienst

In de kerk waar de ochtenddienst wordt gehouden is er een kinderdienst, waarbij door een enthousiaste groep gemeenteleden aan de kinderen van 4 t/m 12+ een Bijbelverhaal wordt verteld. Bij de afkondigingen wordt aangegeven voor welke leeftijdsgroep er op die zondag een nevendienst is. Iedere eerste en derde zondag van de maand is er een lange kinderdienst. De kinderen van 4 tot en met 12 jaar gaan dan direct naar hun eigen ruimte. De tweede, vierde en eventueel vijfde zondag van de maand is er voor deze leeftijdsgroep kinderdienst.
De kaars van de kindernevendienst wordt aangestoken als de aanwezige kinderen zich verzamelen voor in de kerk om naar hun eigen dienst te gaan. Zij nemen dan de brandende kaars mee en zetten deze bij terugkeer in de kerk weer terug op de Avondmaalstafel. De gemeente zingt een lied (Wy geane efkes útelkoar) als de kinderen naar hun eigen ruimte gaan. De kinderen komen terug tijdens het orgelspel voorafgaand aan het te zingen lied na de preek.

Kinderoppas

Elke ochtenddienst (met uitzondering van nieuwjaarsmorgen) is er oppas voor de kinderen tot 4 jaar in een zaal achter de Andreastsjerke of in De Jefte, als de kerkdienst in de Petrustsjerke is. De oppas wordt volgens een schema verzorgd door vrijwilligers vanaf 14 jaar.
Voor de ouders, die daar prijs op stellen, is er gelegenheid om tijdens de collecte de kinderen op te halen, zodat zij aan het einde van de dienst ook de zegen meekrijgen.

Koffiedrinken

Elke zondag is er na de kerkdienst gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken. Het geeft de mogelijkheid met elkaar in gesprek te raken en elkaar beter te leren kennen. Stap gerust eens binnen, zoals gezegd staat de koffie klaar!
Het koffiedrinken verzorgd door  vrijwilligers.

Livestream / kerkradio

De kerkdiensten worden doorgaans live (online) uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. Hier kunt u invullen dat u de kerkdienst van Garyp wilt volgen. Voor meer informatie en een uitgebreide handleiding kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.
Ook kunnen de diensten op een later moment nog worden bekeken. Op verzoek van de familie kunnen ook begrafenisdiensten of trouwdiensten live worden uitgezonden of worden opgenomen.

Naast de livestream zijn kerkdiensten nog tot eind 2020 te beluisteren via de kerkradio.

Overlijden van gemeenteleden

Als er een gemeentelid is overleden, wordt dat op de eerstvolgende zondag aan de gemeente meegedeeld. De zondag na de begrafenis is er een korte herdenking, wordt het gedachtenissteentje geplaatst en wordt er een lied gezongen, wat door de familie gekozen is.
In de kerk staat dan een tweede boeket bloemen (wit) dat na de dienst door de wijkdiaken bij de familie van de overledene zal worden bezorgd.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden alle in dat jaar overleden gemeenteleden herdacht. Hun familie wordt daar schriftelijk voor uitgenodigd.

Paaskaars

De paaskaars staat voorin de kerk en is het symbool van de verrijzenis van Christus. Vooral op Goede Vrijdag speelt de betekenis van de kaars een grote rol. Op die dag wordt de kaars gedoofd om op die manier de kruisiging van Christus te herdenken. Op de eerste Paasdag wordt een nieuwe kaars binnengebracht en ontstoken, omdat dit het nieuwe licht weergeeft en de opstanding van Jezus wordt herdacht. Bij uitvaarten en huwelijken brandt de paaskaars ook. Bij begrafenissen brandt de kaars om mensen te herdenken en bij trouwerijen brengt het licht symbolisch het geluk. Als kinderen gedoopt worden, wordt de doopkaars altijd aan de paaskaars aangestoken.

Tienerdiensten

Vanaf de startzondag tot aan de zomervakantie is er elke eerste zondag van de maand een tienerdienst voor de kinderen van groep 7, 8 en 1e klas Voortgezet Onderwijs. De kinderen komen direct naar de jeugdzolder waar ze onder leiding van het tienerteam hun eigen dienst beleven.

Zieken

In het portaal van de kerk hangt een papier, waarop de adressen van de in een ziekenhuis opgenomen gemeenteleden staan vermeld.

Zegen

Na de zegen zingt de gemeente het Amen.

Zending

Op de eerste zondag van de maand wordt bij het begin van de dienst door een lid van de Zendingscommissie een kaars aangestoken, om daarmee onze verbondenheid als gemeente te tonen met het vele werk dat Theo en Jinke in Zuid Afrika doen. En met de zending wereldwijd

Zingen

Tijdens de dienst wordt gezongen uit het Nieuwe Liedboek 2013 ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ en uit de bundel ‘Sjongend op Wei’. Bij bijzondere  diensten is er een liturgie.
Eenmaal per maand wordt 10 minuten  voor aanvang van de dienst liederen gezongen. Deze liederen staan op de beamer.

                                      -o-o-o-o-