Kerkenraad

In de kerkelijke organisatie zijn veel vrijwilligers actief in de verschillende commissies.

Gezamenlijke Kerkenraad en Kleine kerkenraad

De gezamenlijke kerkenraad is het bestuur van de kerk, het dagelijkse bestuur is het moderamen. Twee maal per jaar wordt er een gemeenteavond georganiseerd. In het voorjaar over de huishoudelijke zaken e.d. en in het najaar over een actueel thema.
Het kerkblad Tsjerkeweagen werd tot 1 mei 2010 samen met de Gereformeerde kerk van Earnewâld uitgegeven.

Ouderlingenberaad

De ouderlingen hebben als eerste taak de gemeenteleden tot de dienst aan te moedigen en toe te rusten. Hiernaast zijn de ouderlingen aangewezen om gestalte te geven aan pastorale zorg in situaties van verdriet en vreugde, Dit voeren zij uit door middel van bezoek aan huis, ziekenbezoek, het (eventueel) leiden van een groothuisbezoek of zomaar een spontaan gesprek. De gemeenteleden kunnen aangeven of zij de voorkeur geven aan een groothuisbezoek, een persoonlijk huisbezoek, of aan beide.
De ouderlingen geven, ieder in zijn eigen wijk, leiding aan een wijkteam. Dit wijkteam bestaat verder uit een diaken en twee of meer wijkbezoekers (m/v). De wijkteams organiseren de verschillende bezoeken aan ouderen en zieken.
De jeugdouderlingen zijn de contactpersonen tussen de Kerkenraad en de Jeugdraad. Er worden huiskamergespreksgroepen voor jongeren van 19 tot ca. 25 jaar en gespreksgroepen voor jonge ouders en voor ouders met tieners georganiseerd.
Tevens wordt er meegewerkt in veel kerkdiensten, zoals de jeugddiensten en de kerstnachtdienst.

Diaconie

De diaconie probeert daar hulp te geven waar het nodig is. Het aantal hulpaanragen neemt per jaar toe. Als diaconie worden wij geconfronteerd met problemen die zich afspelen op het terrein van vluchtelingen, mensen met een klein inkomen, het werk voor en met ouderen. De diaconie ontwikkelt, bijgestaan door provinciale en landelijke kerkelijke bureaus, een eigen beleid. Bij aanvragen voor giften met betrekking tot het buiteland wordt, de diaconie, geadviseerd door het landelijke bureau Kerkinactie. De avondmaalscollectes gaan als teken van dankbaarheid naar een project van het werelddiaconaat. In geval van rampen en bij noodhulp zal de diaconie acuut reageren door bijvoorbeeld een publicatie in ons kerkblad of door het bezorgen van folders.
Voor onze eigen gemeenteleden bestaat er een hulpfonds voor eerste maatschappelijke en financiële hulp bij ongelukken en tegenslagen. Mocht u in een dergelijke situatie komen, schroom dan niet om hulp te vragen bij predikant of diaconie. Er zal dan worden gezocht naar een oplossing. Natuurlijk blijft dit vertrouwelijk.
Voor zieken en gehandicapten bestaat de mogelijkheid om via de diaconie op vakantie te gaan.

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de aanschaf, het beheer en het onderhoud van alle materiële zaken binnen de kerk, waaronder het onderhoud en verhuur van de gebouwen, de begraafplaats, de ledenadministratie, de kerktelefoon, etc.
Ieder jaar in de loop van januari wordt de actie Kerkbalans gehouden. De kerkrentmeesters verzorgen de uitvoering van deze actie, die ten doel heeft de financiën op peil te houden.