Liturgisch bloemschikken

40 dagen tijd 2024

2 de ZONDAG

Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker ( Jeremia 18:6)
Je zult maar profeet zijn. Het is een scherpe boodschap die Jeremia moet doorgeven aan het volk
Israel. Het lijkt een onschuldig beeld: een pottenbakker die op zijn draaischijf de mooiste potten
vormt. Maar vergis je niet, alle aandacht valt op de mislukkelingen. De pottenbaker doet zijn best,
maar de klei wil niet en de potten mislukken. De pottenbakker rest maar 1 ding: de potten stukbreken en opnieuw beginnen. Hij gaat door tot er iets moois gemaakt is..
Volhouden en niet opgeven om het goede te doen, en trouw blijven aan de boodschap.
De rode pot symboliseert het werk van de pottenbakker.
Vanaf de onderkant wordt de bol iets groener.
De krans van klimop staat voor volhouden en Gods trouw aan de aarde, telkens opnieuw!

 

 

Kerst en advent 2023

Kerst 2023

4e Adventszondag

3e Adventszondag

2e Adventszondag

Thema: Op de weg van recht en vrede

Dagtekst: ‘ Maak recht de weg van de Heer.’

Ga mee!  Johannes, de voorloper van Jezus, roept zijn volgelingen op zich aan te sluiten bij de pelgrimstoet. Hij geeft hen ook een opdracht mee voor onderweg: ‘ Maak recht de weg van de Heer’ 
De profeet Jesaja roept zijn hoorders op om kuilen te dichten. Concreet door hun levensweg recht en effen te maken. Ofwel om het goede te zoeken en op te komen voor recht en gerechtigheid. Gaten en kuilen in je leven vertragen de komst van de Messias. Vandaar de oproep van Johannes : ga mee, dicht de kuilen, maak je levensweg begaanbaar voor de Heer! 

Symboliek 
De richting van de wegwijzer wijst naar links. Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus.  Daarmee staat Johannes links van Jezus en wijst de pijl naar links. De guirlande ( groen slinger)  is o.a. grotendeels gemaakt van het blad van de levensboom, de Thuja, ofwel de conifeer. De puntjes van de Thuja wijzen naar de paaskaars, op weg naar het Licht. 

Meditatieve tekst: 
We zijn op weg
Gaan door het water 
Levenspad
Met goede bedoelingen

1e Adventszondag

We sluiten in de adventstijd aan bij het landelijke thema; “ga je mee”, en in dit geval op reis van advent naar de kerst.
Het is de bedoeling om als pelgrims samen op zoek en op pad te gaan, maar dan moeten we wél de juiste richting op gaan! Er is voor elke zondag een richtingaanwijzer gemaakt, waar de weg, in de vorm van een guirlande en touw, langs slingert, op weg, hopend op het wonder Gods, een nieuw begin!
Vandaag het thema : Mensenzoon.
De richting van de wegwijzer is vandaag naar beneden gericht, de mensenzoon zal van God gezonden zijn en de weg die we moeten gaan is donker, en de zon verduisterd. (denk hierbij aan alles wat we meedragen in ons ons leven).
Bomen verbinden de aarde met de hemel, en de gedroogde materialen die zijn gebruikt in de guirlande herinneren ons aan een tijd waarin het licht was, herinneringen aan de zomer.

Gedachteniszondag 2023

We zoeken in deze dienst naar een gezamenlijke verbondenheid en troost in het noemen van de namen, van hen, die in het afgelopen jaar ons zijn voorgegaan naar het vaderhuis, en in het aansteken van de kaarsen voor iedere overledene.
Het jaarthema van de PKN is; Ga mee, in geloof, hoop en liefde, en het thema voor deze dienst is: “een plaats voor mijn geliefde”.
Dit hebben we vertaald naar de symboliek van de bloemen in het bloemstuk.
Uitleg schikking en symboliek:

Geloof: krans van witte roosjes, wit is de kleur van zuiverheid.
Hoop: dat is de krans van groene klimop, het beeld van Gods oneindige trouw, door de dood heen.
Liefde: dat is de krans van de rode roosjes, rood is de kleur  van de liefde die nooit loslaat en altijd zal blijven. 
Zuidewind lelies: verwijzen naar het eeuwige licht, dat verder reikt dan onze horizon.
De hoogte van de schikking verwijst naar boven, het eeuwige licht, en het Vaderhuis, waar de plaats voor mijn geliefde is voorbereid.
De grote kaars in het midden staat symbool voor de vele andere mensen, die niet bij name worden genoemd, maar voor altijd voortleven in ons hart.

Pinkster 2023

Met pinkster vieren we dat Gods goede nieuws de wereld over ging en toegankelijk werd in alle talen. Het thema van vandaag is; talen, vertellen het verhaal.

Wij spreken dezelfde taal , maar toch praten we  vaak langs elkaar heen, met alle gevolgen van dien, we raken van elkaar verwijderd en de samenleving verbrokkelt, maar gelukkig staat daar tegenover het wonder van pinksteren!

De Geest van God spreekt wérkelijk álle talen en doet ons elkaar verstaan!!!

Die Geest doet ons het verhaal van Jezus begrijpen en laat ons ook elkaar begrijpen, en verbindt ons met elkaar. Dát is het wonder van Pinkster, elkaar verstaan, zodat we elkaar open en vol vertrouwen tegemoet kunnen treden hoe verschillend we ook zijn, wetend dat God ons aan elkaar gegeven heeft.

We hebben in het bloemstuk van vandaag geprobeerd om de taal van de bloemen te laten spreken!

De  kleuren rood/oranje van de prachtige bloemen, symboliseren vuurkracht, die verwarmt, maar geeft ook geestkracht, moed en inspiratie om de weg te gaan die Hij ons wijst en mensen aanzet tot een vruchtbaar leven. Vanaf het aller 1ste begin is de Geest aanwezig in het leven van mensen.

De vrouwentongen of sanseviria’s, symboliseren dat Gods Geest ons in vuur en vlam wil zetten om het verhaal te blijven vertellen!

De rode vurige tongen vooraan spreken van vuur dat niet dooft en de liefde die blijft.

Vorige week had Sietske Koole het over alle kleuren van M en Ms, en waar die in het gebed toe dienen, wij hebben verschillende kleuren linten gebruikt, die de verschillende talen symboliseren.

40 dagen tijd 2023

Pasen

(Joh. 20:1-18) “waarom huil je?”, vroeg Jezus

Het kan je zomaar overkomen bij het graf van een geliefde dat allerlei herinneringen bovenkomen, en dat het gemis je ineens teveel wordt.
Op de vraag van de engelen waarom Maria huilt , antwoordt ze, dat dat is omdat haar Heer er niet meer is.  Niets is er meer van Hem, zelfs zijn lichaam niet!
En dan ineens staat Jezus naast haar, maar Maria herkent Hem niet! Zou ons dat ook kunnen overkomen? Ik denk van wel. Je kunt zo in beslag genomen worden door je verdriet, je zorg, je eigen plannen, dat je Jezus zelf niet meer ziet of hoort. Maar dán is Hij dichterbij dan wij denken!

De krans symboliseert een bloeiende tuin,
Jezus leeft, het nieuwe leven vangt aan, want de dood is overwonnen!
De witte voorjaarsbloemen geven daaraan kleur en geur.
De ronde vorm van de krans is de kringloop van het leven, een nieuw begin zonder eind!

Goede Vrijdag

( Joh.19:25-30) “vrouw dat is Uw Zoon”

Jezus ziet zijn moeder en ziet haar verdriet en vragen. In dit kruiswoord gaat het over een zorgzame zoon die zorgt voor opvolging als gezinshoofd. Maar er gebeurd meer. Vanaf het kruis worden nieuwe relaties tot stand gebracht. Rond het kruis ontstaat een nieuw soort verwantschap in verbondenheid. Voorbij de familiebanden, omdat we door Hem broers en zussen worden, kinderen van één Vader!

Het gaffelkruis is een kruisvorm met 2 schuin naar boven gerichte armen, wat symboliseert: Omdat Hij gestorven is voor onze zonden en tekortkomingen mogen we Zijn genade ontvangen.

De klimop is ; Gods eeuwige trouw door alles heen!

6e zondag

Palmzondag

Het bloemstuk van vandaag is gebaseerd op de zalving van Jezus (Matt.26:11)
Mensen hebben elkaar nodig om elkaar te helpen, te dragen en elkaar tot leven brengen.
Mensen hebben mensen nodig om voor elkaar op te komen en samen te werken aan welzijn en geluk.
Mensen hebben mensen nodig om te laten zien wie U bent, God van liefde en gerechtigheid.
Wij mensen kunnen vaak net het verschil maken om andere mensen die het moeilijk hebben, weer een wending aan hun leven te geven zodat ze weer verder kunnen, dus om de minste te willen zijn!

De lijn van het bloemstuk is onregelmatig. Ook ons leven verloopt vaak onregelmatig! Dat vraagt aan ons om keuzes te maken, ons omkeren naar elkaar!

Tussen de kronkeltakken allerlei geurende kruiden, lavendel, rozemarijn, eucalyptus.
Dit verwijst naar de zalving van Jezus, de goede geuren.
De groene buxus takken als een verwijzing naar Palmzondag

5e zondag

Joh. 11: 25-26
Vandaag klinkt de vraag….en jij? Wie zeg jij dat ik ben?
In Joh. 11 vers 25 geeft Jezus ons hierop een antwoord.

“Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al sterft hij; en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit meer sterven, maar leven”!

We zien in de schikking de cirkel. Geen begin, geen eind, maar eeuwigheid. Geschikt met bloemen die afsterven maar wederom tot bloei komen. De tulp verbeeld: Uit liefde voor jou.

4e zondag

Vandaag komt de tekst uit Joh 9:30.
“Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.” Het gaat in de tekst om zien, kijken en geopende ogen.
In onze taal gebruiken zien en kijken als werkwoorden vaak door elkaar en toch zijn ze heel verschillend!
Veel in ons leven begint met kijken, door de kijken neem je waar. Kijken is heeft te maken met je buitenkant, het is iets oppervlakkigs. Als iemand maar naar je staat te kijken dan voel je je “bekeken”, maar als iemand je ziet staan, dan bloei je op!
Zien doe je met je hart.
Het is “beschikbaar” zijn voor de ander. Wie de ander écht ziet, dus niet alleen vluchtig kijkt, weerspiegelt de Here Jezus. Wie Mij ziet, ziet de Vader, zegt Jezus. Voor écht zien, zullen je ogen geopend moeten worden. Het is zo vaak dat we in het geloofsleven vooral kijken, maar niet zien!
Zonder geloof zijn we blind en in het duister, en op die momenten zien we, hoe God liefdevol nabij is!
Wie alleen kijkt is blind, die ziet is werkelijk genezen!

In de schikking zien we dat oog met in het midden de pupil van blauwe hyacintennagels, dat gezien wil worden.
Wie niet alleen naar Jezus kijkt, maar Jezus echt ziet, zal ook God de Vader zien!

3e zondag

Vandaag het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de bron, zij is de 1ste die mag horen wie Jezus is.
Ze is een vrouw, een Samaritaans en ook nog eens een outcast binnen haar gemeenschap.
Ze is alles wat Jezus niet is. Het wonderlijke is dat Jezus haar hart en omstandigheden kent, ondanks de religieuze en maatschappelijke kloven die hen scheiden. Haar woorden gaan over die kloven. Jezus woorden over wat hen verbindt, dat het gaat om geest en waarheid. God zoekt mensen zonder bedrog die Zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst.
De grassen van de waterkant en de schaal met de drijvende waterplant binnen de krans geven een beeld van de bron.
De spiegel refereert aan water en reflectie.

2e zondag

Matth.17:3
Vandaag in de lezingen het verhaal van de verheerlijking op de berg.
Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij als een berg tegenop ziet.

Eerder sprak Hij  over je kruis opnemen en straks zal Hij vertellen over uit de dood opgewekt zijn.
In Zijn worstelingen op de berg komen Mozes en Elia Hem bemoedigen om vol te houden in geloof.
Ook wij maken soms veel mee, of waar we tegenop zien, dan heb je iemand nodig die er voor je is.

In de schikking zijn de bogen van takken wat in elkaar geschoven zodat er een berg is ontstaat. In de boog 3 witte tulpen, die staan voor in gebed gaan.

En de stenen bij de berg versterken dit beeld.

1e zondag

Uit liefde voor jou is het landelijke thema van dit jaar. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je écht om die ander te doen is!
Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen.
Hij gaf Zijn tijd, Zijn aandacht en zélfs Zijn leven uit Liefde voor ons!
Een plek die daaraan herinnerd is de tafel van de Heer, waar we worden opgeroepen om te delen wat we ontvangen.

Als basis voor de schikkingen in deze tijd gebruiken we kronkelige takken.
Als de liefde belangrijk is om je in te leven in de verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad, maar vaak een route met onverwachte wendingen.

De 1ste schikkingen hebben een sober karakter.
Vandaag staat de schikking in het teken van de macht van het kwaad.
Ook bij ons liggen verleiding en beproeving op de loer, geven we er aan toe, of kunnen wij stand houden, en luisteren we naar wat God van ons wil.
Trouw zijn aan Hem, en aan elkaar is die lange weg.

We zien 2 bogen van kronkelige takken, en een bloeiende kerstroos, dat is die weg die we moeten gaan, het biedt toekomst perspectief.
Het brood symboliseert Christus
Het zand symboliseert de beproevingen.

Gebedszondag 15 januari 2023

DOE GOED, ZOEK RECHT

Vandaag staat Jes.1 vers 17 centraal op deze zondag van gebed.

Jesaja daagde Gods volk in zijn tijd uit om te leren sámen goed te doen,  sámen gerechtigheid zoeken en sámen de onderdrukten te bevrijden en de wezen te beschermen, en op te komen voor de weduwen.        Deze uitdagende oproep van Jesaja geldt ook voor ons vandaag!

Hoe kunnen wij als christenen in eenheid het kwaad en het onrecht van onze tijd het hoofd bieden? We moeten weer nadenken over wat ons als Christenen bindt.

Symboliek:

 • De gesprokkelde takken zijn grillig en verschillen van vormen, zoals ook wij verschillend zijn. Ze zijn samen gebonden tot een stevige basis, een eenheid dus
 • Een zachte krans van mos, omdat we er voor de ander moeten zijn, recht doen aan de ander!
 • Witte Sneeuwbessen, omdat we sámen dragen, we kunnen niet zonder elkaar. Mét elkaar, zijn en staan we sterk!

Wat is goed doen voor u?

Kerst en Advent 2022

Kerst 2022

Vandaag staat het verhaal van Maria centraal, de moeder van Jezus.
Niet alleen in Jezus verre voorgeslachten rommelt het, ook rond zijn eigen geboorte!
Maria is al zwanger voordat ze getrouwd is, en niet van haar verloofde.
De Heilige Geest zelf had Jezus in haar laten groeien.
Maar in plaats van het inrichten van een Koninklijke babykamer moet ze met haar bolronde buik 140 km afleggen van Nazareth naar Bethlehem, waar ze in een stal moet bevallen van haar 1ste kind. Maar ze moppert niet.
Ze hoort nóg het bericht van de engel dat de Zoon van God in haar leven zou komen.
Die blijde boodschap belandt van haar verstand naar haar hart, en raakt zo haar hele leven.
Zo wordt zij ons tot voorbeeld.
En dan wordt het kind geboren, Immanuel, wat betekend: God met ons.
De 5de  kaars en de lampjes symboliseren, Licht van de wereld, God is dichtbij, Hij zet ons in het volle licht, en iedereen mag zich genodigd weten in Gods nabijheid, er is plek voor iedereen aan Zijn tafel.
Tussen het licht witte vruchten, bessen en groen uitlopende bolletjes om het feestelijke van Kerst te onderstrepen, dat onze Redder is geboren, het nieuwe leven vangt aan!
Het stralende licht, de nieuwe dag begint met sterren in de nacht

4e Adventszondag

Vandaag staat het verhaal van Tamar centraal.  Een best wel ongemakkelijk verhaal  waarin wordt aangerommeld met de trouw in deze geschiedenis. De positie van Tamar is allesbehalve eenvoudig. Toch  vervult  zij een sleutelrol in de voortgang van de stam Juda, waar eens de Leeuw van Juda uit geboren zou worden. Jezus verbindt zich met haar als de Imanuel, de God met ons. 
 
De mediatieve tekst bij het bloemstuk:
 
Verstopt achter de sluier van gekoesterde herinneringen komt ruimte voor nieuw  leven. 
– Op de schikking zijn gedroogde halmen / grassen te zien die symbool staan voor het versluieren.
– de bessen staan symbool. voor de pijn van Tamar, die werd verzacht doordat zij alsnog zwanger werd en het licht doorbrak door haar pijn heen.

3e Adventszondag

Jozua 6: 22-25 en Mattheus 1:5

Vandaag horen we het verhaal van Rachab, de hoer uit Jericho.
Ook Rachab stond door haar werk aan de zijlijn van de samenleving van Jericho
Maar zij zit gevangen in een leven vol schuld en schaamte en heeft een sterk verlangen naar een nieuw leven van vergeving en bevrijding.
Vanuit die hoop kiest ze ervoor de 2 verkenners via een rood koord de stad uit te helpen.

Jozua spaarde het leven van Rachab en haar familie, omdat zij de 2 verkenners onderdak had verleend, en zo wordt ook Rachab deel van de lijn van vrouwen die naar Jezus leidt.

 • We zien de Malusappeltjes en bessen wat verwijst naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing. En rood is de kleur van liefde, maar ook van gevaar en pijn
 • De vleugeltjes van de esdoorn symboliseren, dat Rachab haar oude leven verlaat en kiest voor een nieuw leven in liefde en vrijheid mét haar familie.

Het derde kaarsje brandt.

2e Adventszondag

Ruth 4:13-17, Mattheüs 1:5

Er is een lijn van vrouwen, van Eva af een lijn,
wier rol in de geschiedenis alleen Gods werk kan zijn.

Vandaag het verhaal van Ruth, de buitenstaander.
Als Moabitische (buitenlandse) vrouw stond Ruth in Juda aan de zijlijn.
Maar ze gaat ervoor, ze is een doorzetter. En in haar nieuwe omgeving krijgt ze de ruimte en wordt gezien. Dan blijkt ze zelfs met haar liefde meer waard dan duizend zonen.
Zo geeft God Ruth, de buitenstaander, een plek in zijn familie. Met het oog op Jezus.

We zien Pinusnaalden, Pinus is een pijnboom. Het symboliseert het verdriet van Naomi en Ruth.
De Graanaren verwijzen naar het broodhuis Bethlehem, de nieuwe plek waar Ruth terecht kwam.

Het 2e adventskaarsje schept licht

1e Adventszondag

Tijdens Advent krijgt het jaarthema het accent van Gods nabijheid. Hij nodigt ons in Zijn
nabijheid.
Iedereen mag zich genodigd weten in Gods nabijheid, niemand uitgezonderd.
Deze tafel is hierbij de basis.
De tafel waaraan iedereen genodigd wordt, waar iedereen mee mag doen, het leven kan
vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is.
In de lezingen die gevolgd worden, lezen we over 4 vrouwen die verbonden zijn met de
levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Het zijn vrouwen met een bijzonder moeilijke
achtergrond
Zij zijn mededragers van de tafel.
In de teksten per zondag staan de vrouwen centraal die in Jezus voorgeslacht een rol spelen.
Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar. Vrouwen die in de ogen van mensen niet belangrijk zijn.
2 Samuel 11: 14-27, Mattheüs 1: 6
Vandaag het verhaal van Bathseba, de vrouw van Uria, met een gebroken identiteit.
Zij kreeg te maken met misbruik, moord en plotseling leed.
En tóch geeft God haar leven een nieuwe wending en maakt haar voor Hem van betekenis.
Hoe hoopvol is dat!
De tafel is vierkant als verwijzing naar de 1 ste altaren in de tempel.
De stokken zijn als dragers, symbool voor de 4 vrouwen, alle 4 anders van vorm en kleur
Voor de 1 ste zondag kozen we de meest donkere stok, voor de 4 de zondag de wat lichtere
We zien op de hoek van de tafel roodpaarse heide, paars is de kleur van de rouw,
Bathseba verloor haar man.
De gele craspedia of kogelbloem, symboliseert de koninklijke kleur.
Koning David nam Bathseba tot zijn vrouw.  En het 1 ste adventslichtje brand.

Gedachtenis 2022

Wij zijn hier vanmorgen gekomen om onze geliefden, die we moeten missen, te gedenken. God kent al hun namen en ook hier zullen vanmorgen hun namen klinken. Wij zien lege stoelen maar we mogen geloven dat zij, die ons zijn voorgegaan, in Gods nabijheid zijn en zitten aan Zijn tafel. Wij mogen weten dat eenmaal op de jongste dag God alles nieuw zal maken en al onze tranen zal afwissen. De dood zal niet meer zijn.

God zal op die dag op de berg Sion een maaltijd klaarmaken waar we samen met al Gods kinderen de nieuwe volle wijn mogen drinken, overvloedig eten en water drinken dat eeuwig leven schenkt.

We zien in de schikking een stapeling van houten schijven zij symboliseren samen de berg Sion.

De schijven vertonen ruwheid, barsten en oneffenheden, het verbeeld de onvolmaaktheid en moeiten van het aardse leven.

Boven op de berg zien wij Gods tafel met de maaltijd, verbeeld in de kan met wijn, de druiven en het brood. Ook zien we hier de cirkel waarin blauwe bloemen zijn verwerkt, symbool voor de hemelse eeuwigheid.

Op de schijven zien we vaasjes met witte rozen, ze geven uitdrukking van onze liefde en de blijvende verbondenheid met hen die wij los moesten laten. Er staan 17 rozen voor hen die wij vandaag bij name gedenken en de 18e roos is voor allen die niet meer onder ons zijn maar die wij meedragen in ons hart.

De altijd groene sedum, op de schijven, verwijst naar de onsterfelijkheid en de hoop op een nieuw, eeuwig leven aan Gods rijk gevulde tafel.

Startzondag 2022

Na een warme zomer gaan we vandaag weer van start met een nieuw seizoen. Daarbij staat het nieuwe jaarthema “aan Tafel” centraal. In de Bijbel, maar ook in de kerk, wordt regelmatig samen gegeten, samen eten schept verbinding.
Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Aan tafel bij Christus is overvloed, wij ontvangen brood en wijn als genade gaven van God, om ze vervolgens weer uit te delen.
Eigenlijk loopt de avondmaalstafel door in het leven van alle dag, in de ontmoetingen met de ander, met wie je deelt van wat je hebt ontvangen. Ook vanmorgen is er overvloed en mogen we verbinding zoeken met elkaar.

We hebben gevraagd om bloemen van het seizoen mee te nemen in een potje voor de tafel van verbinding, en zie hier het resultaat!
Deze bloemenzee met elkaar schept verbinding. We zien zonnebloemen, als symbool voor geloof en vertrouwen, maar ook gericht zijn op God en elkaar! We zien ook tarwearen (als verwijzing naar het brood) en druiventrossen (als verwijzing naar de wijn. Zo wordt de tafel van verbinding gekoppeld aan de tafel van brood en wijn.

Pinkster 2022

De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst.
In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar, waarbij de rode Gloriosa de boog in vuur en vlam lijkt te zetten.
De aanwezigheid van de Heilige Geest is verbeeld met de paarse Scabiosa bloem, voor u links zichtbaar (wordt ook wel duifkruid genoemd).

Pasen 2022

Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op paasmorgen weer helemaal open gelegd. De Heer is waarlijk opgestaan!
En daarmee lijkt alles gezegd. Alle puzzelstukjes vallen op zijn plek. 
De stappen die we de afgelopen 6 weken hebben gezet hebben bij ons de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht.
Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst!

De aarde zit boordevol hemel, en elke struik, hoe gewoon ook, staat in lichterlaaie van God
Een nieuw begin, een nieuwe lente. De groene takkenconstructie wordt bloeiend.
Bloesems, tulpen en narcissen, de schikking bloeit!!!
Bij de schikking het open graf met de weggerolde stenen.

Stille zaterdag 2022

Het daglicht lonkt, een nieuwe dag breekt aan en de toekomst opent zich.
Er komt licht! We gaan de toekomst tegemoet!

Acht is het getal dat die nieuwe dag symboliseert.
Een ster in de nacht geeft licht.
Acht witte bloemen symboliseren die nieuwe dag, het wit symboliseert de stilte en het licht.

Goede vrijdag 2022

Jezus is zich ten volle bewust van wat er gaat komen. De beker die de Vader hem heeft gegeven wil Jezus niet aan zich voorbij laten gaan.
De dood van Christus op Golgotha, betekent heil voor ons.
Het ware paaslam waarvan wij moeten leven.

Bij Goede vrijdag hoort het kruisteken waarmee we de kruisiging gedenken
Aan de groene takken zijn een aantal takken horizontaal toegevoegd, zodat er een latijns kruis ontstaat.
De verticale lijnen symboliseren de verbinding met het spirituele, de vervulling van wat er is voorspelt.
De horizontale lijn in het kruis is het aardse leven, het leven dat door zal gaan zoals het zaad in de akker.
In de schikking rode anemonen, als teken van het lijden en de rouw.

Witte donderdag 2022

In deze dienst staat de voetwassing centraal.
Voordat Jezus terugkeert naar Zijn Vader wast Hij de voeten van Zijn leerlingen.
In de kerk van Christus is een meester niet meer dan zijn slaaf, maar was je elkaars voeten.
Paus Franciscus  onderstreepte dat in 2019 door in een gevangenis de voeten van 12 gevangenen te wassen, en hij sprak daarbij de woorden:
“Zorg dat je elkaars broeders bent, niet in ambitie, maar in dienstbaarheid.”
Zo wordt witte donderdag een moment, dat ons er weer aan herinnert, nederig en dienstbaar de weg achter de Heer te gaan.
Elkaar dienen, ook dat is leven met het oog op de toekomst!
Bij de schikking een schaal en handdoek, als symbool voor de voetwassing.
Brood en wijn wordt verbeeld door de korenaren en de druiven.

40 dagen tijd 2022

6de zondag ( 10 april 2022)

Met palmpasen wordt de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Langs de weg staan mensen te juichen en te zwaaien met palmtakken.
De 2 linten zijn een verbeelding van de weg door Jeruzalem.
Buxus of palmboompje wordt als symbool voor vreugde en boete verwerkt in de palmpaasstok. Als groenblijvende struik is hij tevens symbool voor hoop en onvergankelijk leven. Na pasen werd deze gedroogd en verbrand, en de as werd gebruikt voor aswoensdag het jaar erop.
De 2 tulpen verbeelden liefde en toekomst,
Getal 2 = duo, God en de mens
De kleur paars duidt onze ommekeer naar God, maar ook Lam Gods dat de zonden van de wereld wegdraagt.

5e zondag    ( 3 april 2022, 1Petrus 2:4-10, Joh. 10:1-18, Catechismus Zondag 21)

Vandaag horen we van de kostbare 1e steen die God als fundament heeft gelegd voor zijn Tempel, zijn Kerk, zijn Gemeente.
Jezus is deze kostbare, levende steen. In de schikking verbeeld als de centrale, grote steen.
Rondom zien wij allemaal stenen met toefjes groene buxus, het groen van hoop en leven. Levende stenen.  Ook wij kunnen levende stenen, levende lidmaten zijn van Gods Kerk door te luisteren naar zijn stem.
In de schikking zien we de witte Amaryllis die de vertrouwde stem van God, de Herder verbeeld.
De stem die ons oproept en samen roept om 1 Gemeente, 1 Kerk te zijn met 1 Herder.
We zien de stok die staf wordt om ons leven te leiden en samen te brengen in een nieuwe leefruimte, in warme verbondenheid.

3de zondag  ( 20 maart 2022, Jesaja 53:1-11 en Joh:12:37-50)

Vandaag horen we het verhaal van de lijdende knecht uit Jesaja 53.
Gods dienaar heeft voor ons geleden, Hij is mishandeld, gemarteld en vernederd voor onze fouten. Hij moest Zijn leven geven om de schuld van de mensen te dragen.

In de schikking zien we een amaryllis, die de lijdende knecht symboliseert.
De rode takken, staan voor martelaarschap.
Het prikkeldraad symboliseert het lijden.

2de zondag (14 maart 2022)

Ben je klaar voor het feest? Dat is het thema van deze 40 dgntijd en we bereiden ons voor op het paasfeest. Even vroegen wij ons af of we wel in de stemming zijn om te feesten, nu de wereld in de ban is van de oorlog in Oekraïne, en waarin het donker is om ons heen.

Tegelijkertijd is het een veel betekenend feest in de kerk, een tijd van inkeer, jezelf tegenkomen, ben ik op de goede weg, doe ik de goede dingen, maar er is ook die boodschap van hoop die samenkomen in de opstanding van Jezus uit de dood. Gods toekomst breekt open. Dat ligt in het verschiet, maar we richten onze blik op wat nu is en hier. Wat is écht belangrijk, waar putten we kracht uit.
Deze 40 dagentijd is er om die kracht opnieuw te verkennen.

We horen de komende weken de verhalen van Johannes. Stuk voor stuk zijn het verhalen waarin verschillende emoties samenkomen. Zo ontdekken we dat Pasen geen feest is als alle andere, het is een feest waarin het hele leven ter sprake komt en hoe God op Pasen een nieuw begin maakt.

Jezus spreekt over zijn dood. (Joh.12:20-36)
Vandaag horen we het verhaal over de graankorrel, die moet sterven om vrucht te dragen.  
Zo zal het ook met Jezus gaan. Jezus is bang, en dat maakt duidelijk dat de weg die voor Hem ligt ook voor Jezus niet vanzelfsprekend is. Hij ziet er verschrikkelijk tegenop maar weet tegelijk dat dit de weg is die Hij moet gaan. Hij wordt begraven net als een graankorrel, en dan begint er iets nieuws dat nog veel mooier en groter is.
Centraal in deze tekst: groeien, vrucht dragen en bewaard zijn in Gods hand.
We zien de bijbel: het woord van God als leidraad om te groeien, om kennis en wijsheid te vergaren
Aarde, is ons door God gegeven om van daaruit te groeien naar het licht, om vruchtbaar te worden
We zien korenaren, deze worden gepland in de aarde om vrucht te dragen
En we zien de thuya,verwijst naar het leven dat niet sterven zal, wij worden bewaard in Gods Hand. In Hem vinden we eeuwig leven.

Kerst en Adventstijd 2021

Kerst 2021

“In het woord was leven, en het leven was het licht voor de mensen” (Joh.1:4)

Het is vandaag 25 dec en één van de kortste dagen van het jaar. Buiten is het donker en overal ontsteken mensen lichtjes. We willen niet in het donker zitten. Licht, we verlangen ernaar en hebben het nodig. In het licht van kerst, de komst van Christus, is ook het leven zelf gekomen. Het licht voor de mensen is het leven voor de mensen. Licht en leven. In de paaskaars zien we beide elke zondag ontstoken. De komst van Christus is meer dan alleen de flonkering van een kaars in de kerstnacht. Het betekent de komst van het leven zelf!

De tijd van wachten wordt afgerond met licht en sterren.
De zon is helemaal opgekomen en staat in volle glorie te stralen!
Tussen de stralen staan witte bloemen, de kleur van licht, geboorte, en is een teken van nieuw leven  Orchideeën symboliseren; unieke waarde en veel zegen!
De lichtjes zijn de sterren, die zeggen dat het woord levend wordt.

Stralend licht,
de nieuwe dag begint,
met sterren in de nacht

4e Advent 2021

Johannes is zijn naam”(luc.1:63)

We horen vandaag over de geboorte van Johannes.
De belofte van God zet dóór. Een nieuwe tijd, een nieuw leven breekt aan.
Na een lange tijd van wachten, voor Elizabeth en Zacharia zelfs een onmogelijk lange tijd, wordt Gods plan steeds meer zichtbaar, De toekomst van de Heer breekt aan in dit nieuwe leven.

Dit kind zal niet- zoals de traditie wilde- vernoemd worden binnen de familie.
Dit kind draagt de naam, die vertelt wat Hij zijn leven lang mag verkondigen.
Jo-Chanan, de Heer is genadig.

We zien, hoe de stralen van de opgaande zon niet alleen steeds verder reiken, vruchten dragen, maar ook vol knoppen zijn.
Knoppen die voorspellen, dat een nieuw seizoen aanbreekt.
Het seizoen van Gods genade!

Verborgen in de bol, groeiend naar licht,
Nieuw leven, gezegende toekomst

3e Advent 2021

Gelukkig is zij, die gelooft heeft, dat de woorden van de Heer in vervulling is gegaan (luc 1:45)

De vreugdekreet van Elizabeth, die haar jongere nichtje begroet.

Elizabeth, op hoge leeftijd, is zwanger en draagt haar kind met vreugde.
Hij zal de wegbereider zijn voor de Messias. Hij zal de mensen erop voorbereiden om hun Heer te ontmoeten, Hij zal oproepen tot bekering en hij zal de mensen dopen.
Want er is véél vuil, dat in een mensenleven kan ophopen.

Vuil, dat zich niet onder de douche laat afspoelen, maar alleen in het water van de doop. Daar, waar water teken wordt van de dood. Het achterlaten van het oude, en als nieuw mens weer leven. Dáár breekt het licht van Gods gerechtigheid door.

Johannes roep ons op: Laat jou licht stralen, of eigenlijk: laat het licht van Christus dóór jou heen stralen!

De Jacobs schelp is op veel plaatsen en soms al eeuwenlang in gebruik als doop schelp. Het licht in die schelp verwijst naar het licht van Christus, dat door jou heen mag stralen als je in Zijn naam gedoopt bent!
Dan kan je leven vrucht dragen, vruchten van gerechtigheid.

We zien daarom, dat de stralende zon nu ook vruchtdragende aren bevat.
Johannes doopte met levend water,
In het morgenlicht vol verwachting

2e Advent 2021

Vandaag staat de tekst lucas 1:53 centraal.
Maria zingt van Gods belofte, die in het kind dat zij zal dragen waar wordt; dat er recht zal worden gedaan,” de hongerigen overlaadt hij met gaven, maar de rijke wordt weggestuurd met lege handen”.
Vandaag staat het brood op tafel bij ons rijken.
Brood dat spreekt van genade. We zien challa-brood, het brood van Sjabbat, het feest van de rust die God ons schenkt
In de schikking zien we, dat de stralen van de zon, van Gods gerechtigheid, steeds verder reiken. Straalt dit licht ook op ons, en door ons ons heen naar anderen?

Deel met elkaar
het brood, het leven
in het volle licht

1e Advent 2021

“in een ander licht, is het thema van advent en kerst.

Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Alles komt in de toekomst van dit kind in een ander daglicht te staan. In de bloemschikking maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, en met kerst zal de zon in volle glorie stralen.

In de lezing van vandaag, lucas 1:17b, wordt de geboorte van een bijzonder kind aangekondigd, een nieuwe tijd breekt aan. Alles wat over Johannes geschreven wordt heeft een duidelijk doel, mensen klaarmaken voor de komst van de Heer. Hij krijgt de profeten mantel om de schouders. We zien in de bloemschikking de vorm van de opgaande zon. Gedroogde grassen als beginnende stralen. Morgenlicht vol verwachting.

Voor de schikking een in wol verpakte vrucht (geweven als een mantel) het is veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen. Vóór de schikking 4 goudkleurige kaarsen, de kleur van het licht

Afscheid Sietske op 22 augustus 2021.

Samen met Arjan heb je het besluit genomen om je werk in Garijp neer te leggen, een moeilijk maar wel overwogen besluit waar moed voor nodig is en wat we respecteren, maar we willen je vanzelf niet zomaar laten gaan!
Je hebt in die jaren dat je hier werkzaam was heel wat werk verzet. De heilige Geest heeft je gesierd met veel gaven en talenten en die heb je ten volle ingezet in onze gemeente.
Je was altijd optimistisch, creatief, liefdevol en zeer betrokken en verbonden bij de families in vreugde en verdriet in onze gemeente. Je hebt met ons gebeden, gestreden en getroost bij het loslaten, gesterkt met je aanwezigheid, hulp geboden zowel geestelijk als ook praktisch.
Je hebt het beste gegeven, het was meer dan genoeg!
Wij hebben geen knapzak bedacht, maar een bloemencreatie waarin we je gaven en talenten proberen weer te geven.

(Talenten: liefde, warmte, passie en gedrevenheid, trouw, creatief, kleurrijk)
Je bent gekomen als een “groen blaadje” en inmiddels ben je gegroeid tot een volwassen boom.
De druiventak verwijst naar je werk in Gods wijngaard.
De goudgele kleur van de bloemen verwijst naar je warmte, zonlicht, en vreugde.
Zonnebloemen, de bloem is gericht op Het Licht, God heeft Zijn licht over je laten schijnen. Het is ook een beeld van geloof, trouw en toewijding.
3 symboliseren Vader Zoon en Heilige Geest, dit was je basis.
Guldenroede: licht (puntje), levenskracht, steun in moeilijke tijd.
5 Rozen: symboliseren je liefde en de dankbaarheid, dat we je hebben mogen leren kennen.
 Oranje kleur staat voor je passie en gedrevenheid, maar ook je fijngevoeligheid.
 Vijf is het getal van de mens
, (hoofd, 2 armen en 2 benen) en de 5 zintuigen, horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Iedereen kon en mocht altijd een beroep op je doen.
De rozen en zonnebloemen zijn samengebonden wat je verbondenheid symboliseert.
Druiven en bessen: verwijzen naar de vruchtbaarheid in de gemeente, d.w.z. je hebt vruchten gedeeld door te luisteren, uitgedeeld door je gebeden, aandacht gegeven in vreugde en verdriet, en wij denken ook vruchten achtergelaten (goede herinneringen bij velen).
Vingerplant: op handen gedragen worden en gedragen zijn door God.
De groene kleur voor de trouw aan hen die aan je zorgen waren toevertrouwd.

Sietske we wensen je alle geluk van de wereld samen met Arjan en de kinderen.

BEDANKT DANKJEWEL!!!

Pasen 2021

Het thema van dit jaar is: IK BEN ER VOOR JOU

Hoé toepasselijk en hoé bijzonder is het thema, nu vandaag Andrea belijdenis van haar geloof zal afleggen voor God en Zijn gemeente! Ik ben er voor jou!!!
 Wat een prachtige boodschap op deze paasmorgen, wat een hoop, God is er, en Zal er altijd voor je zijn, Hij zal jou en ons allemaal een wegwijzer zijn in vreugde en verdriet.

Christus is waarlijk opgestaan , Hij Leeft en wij met Hem!

In de christelijke traditie is Pasen onverbrekelijk verbonden met de lente:  het paasfeest is op de 1ste volle maan na 21 maart. 
In de kerk is groen de kleur van leven en hoop. Met Pasen begint een periode van 50 dagen, waarin de liturgische kleur wit is, de kleur van blijdschap en feest.
Het is hetzelfde wit als dat van de vele bloesems die uit de dode knoppen breken. Bloesemtakken en groen zijn overal te vinden als krachtige uitdrukking van het nieuwe, opgewekte leven. Allerlei bloemen die rond Pasen bloeien, worden wel paasbloemen genoemd, eentje wil ik er toch even uitlichten vandaag de narcis oftewel de paastrompet. Andrea speelt in het korps en we hebben regelmatig van je prachtige klanken kunnen genieten in de kerk!

Narcis symboliseert nieuw leven, geluk, liefde en trouw.

Verder zijn allerlei witte en gele voorjaarsbloemen gebruikt die het nieuwe leven en begin symboliseren.
Het snoeihout staat voor nieuw begin en leven, immers door te snoeien ontstaan er nieuwe loten, nieuw leven!

Het witte kleed symboliseert de linnen windsels en de steen het open graf.

Kerst 2020

1e adventszondag

Het Goede Leven.
Bloeien in Gods Licht.

Wat is het Goede Leven? Wat goed is zal voor ieder mens anders zijn.

De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je wiegje of kribbe heeft gestaan, wel bepalend is voor je levenskansen, maar dat het niet alles zegt. Of je nu in Oekraïne, Indonesië of Nederland geboren bent, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen.

De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods Licht. De kerk en de kerkgemeenschap wil hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag ervaren, bloeiend in Gods Licht.

Pasen 2019

Waar kunnen we in onze tijd Jezus of God nog tegenkomen? Gods grootheid zien we in de natuur en in de rijkdom van het leven. Die grootheid dwingt géén geloof af, maar is wel een teken van Zijn aanwezigheid. Wacht niet op een stem die je roept, maar let op die tekenen. Zoals de leerling die Jezus lief had. Toen hij de doeken in het lege graf zag wist hij dat Jezus was opgestaan uit de dood. Gods arm had gewerkt, “een nieuw begin”!
Uitleg schikking.
De vorm van deze schikking is “het hart”. In de teksten voor Pasen gaat het om het “zien” met het “hart”. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen!
In de 8 flessen allerlei wit/gele voorjaarsbloemen om de hartvorm te versterken.
Op de 8ste dag begint een nieuwe week (na 7 dagen) en wordt ook de opstandingsdag genoemd.
Het getal 8 staat symbool als de overgang van wat oud is naar iets nieuws.
Wit is de kleur van feest en een nieuw begin.
Laat Heer, ons hart u toebehoren, en laat ons door de wereld gaan met open ogen, open oren om al Uw tekens te verstaan. Het is pasen, een nieuw begin om te leven met het hart.

Goede Vrijdag

In de schikking 7 flessen in de vorm van een kruis geplaatst. 7 Is het heilige getal bij uitstek; 3+4, of wel het getal voor de drie-ene-God en 4, het getal van de wereld. God is in Zijn Zoon naar de aarde gekomen, zijn taak is volbracht op de aarde. In de flessen rode en paarse bloemen, verwijzend naar het bloed voor ons vergoten, en houtskool.

Witte donderdag

De verhalen over de voetwassing en over de verloochening zijn verhalen die niet verbonden zijn aan hoop maar aan  het moment.

Er zijn vandaag 7 flessen gebruikt, getal van de volheid, 6 flessen zijn in een cirkel geplaatst, en 1 in het midden. De 6 flessen symboliseren de discipelen, en 6 verwijst naar de 6 werken van barmhartigheid. Deze werken zijn onderdeel aan de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen. In het midden een fles met een driekleurig viooltje wat verwijst naar het nederig kunnen zijn.

40 dagen tijd 2019

6e zondag 14 april 2019:

” Jezus betreedt de stad vanuit het oosten, als Messias pretendent. Hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst. Hij komt vanaf de olijfberg, de plaats waarvandaan God zou terugkeren tot zijn volk. Onder de klanken en palmtakken van Psalm 118 komt Hij als grote koning de stad binnen.

” Kijk naar de koning van vrede en recht. Hij is de redder, een held die niet vecht. Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet: Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.” 

Bij de schikking : de intocht van Jeruzalem.

De 8 flessen zijn verdeeld met vier flessen aan de ene kant van de ‘weg’  en vier flessen aan de andere kant. In de flessen zijn gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het een poort. 

5e zondag 7 april 2019:

Teksten uit het leesrooster: Jesaja 58:7-10, Filippenzen 3: 7-14, Lucas 20: 9-19. Centraal staat de wijngaard.

 1. De wijngaard, krachtige, positieve metafoor voor het volk van Israël. Groei en vruchten dankt ze aan God, de grondlegger en bouwer. De vruchten zorgen voor zoete geur (druiven) en vreugde (wijn)
 2. De pachter, een deel van de opbrengst behoort de eigenaar van de wijngaard toe. Toch beschouwen de pachters het beheer van de wijngaard als eigenaarschap, en dus ook alle oogst als hun bezit.
 3. Falend leiderschap, de wijngaard blijft in stand maar het leiderschap zal in andere handen terechtkomen. Want God zoekt dienende leiders die de wijngaard en de mensen dienen, niet zichzelf enkel verrijken maar weet hebben van de gever van de vruchten.
 4. De zoon, de eigenaar blijft het proberen tegen beter weten in stuurt hij zijn zoon, de enige die de wijngaard echt toekomt.

Uitleg bij de schikking:

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht, die vragen staan centraal in dit verhaal. De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk.

De vorm van de schikking is een gesloten vierkant en oogt compacter dan de vorige schikkingen. In de flessen zwaardvormig blad, en tussen de flessen blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard

 “geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven.”

Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld te nemen
wat geen recht doet
bloed en wijn
een nieuw begin.

4e zondag 31 maart 2019:

De kern van de gelijkenis is: de vreugde die er is omdat een mens welkom is bij God. De zoon komt tot zichzelf, hij realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw. De oudste zoon kan het niet opbrengen deze broer feestelijk te onthalen. Hij houdt afstand. Jezus vergelijkt deze oudste met de farizeeën en schriftgeleerden die zo kritisch reageren op zijn omgang met zondaren. Verheugt u zich over iemand die de weg naar God vindt?

Wij bidden om een nieuw begin van leven. God, stuur ons toch de wereld in om liefde door te geven.
“Verheug u om de thuiskomst van de ene zoon en samen zoeken naar een nieuw begin.”

3e zondag 24 maart 2019:

We moeten tot inkeer komen, een nieuw begin maken. De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, en dat we iets kunnen betekenen voor anderen. Wij worden uitgenodigd om dat nieuwe begin te maken. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. We zijn een vijgenboom, en de Eeuwige is de tuinman. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht.

Omzien naar de ander. De tekenen van groei en bloei zien zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg. De 8 flessen zijn in een open ellips (soort ovaal) geplaatst zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De primula hartjes doen denken aan ogen. De sierlijke groen grassen versterken het beeld van inkeer. De vijgen verwijzen naar de vijgenboom en vrucht dragen.

“Zie de bloeiende wilg”.
“een eerste teken,
lente die komen gaat”.                                                                                  

2e zondag 17 maart 2019:

” Het verhaal van de verheerlijking op de berg wil je raken. Er wordt je alvast een blik gegund op de eeuwigheid, de volheid van de tijden want dat betekent het, wanneer gezegd wordt dat Jezus na ongeveer acht dagen verder gaat. Hier op de berg voltrekt zich een prachtig visioen. We mogen meekijken hoe de Eeuwige of de eeuwigheid naar Jezus en de zwijnen toe komt. En dat op het moment dat Jezus zijn uittocht gaat beginnen. Een weg van uittocht door het water en de woestijn heen.

8 flessen zijn geplaatst in de vorm van het Griekse kruis met 4 gelijke armen die in het midden elkaar snijden. De 22 ste Griekse letter  chi,  heeft deze vorm en is de eerste letter van het woord Christus, één van de namen voor Jezus. De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de flessen zijn de bloemen van de helleborus  geplaatst. Deze bloeit als er sneeuw ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende van de kronkelhazelaar, een lentetak groeit in het midden van het kruis.

1e zondag 10 maart 2019:

In de 40 dagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. De liturgische bloemschikkingen voor de komende tijd sluiten  aan bij het thema ‘ Een nieuw begin’ .

Voor zondag 10 maart 2019 staan 8 flessen in de bloemschikking. Het getal acht staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. De glazen flessen zijn bekleed met riet. Riet staat symbool voor buigzaamheid   Het  water in de fles is zichtbaar tussen de grassen. Water geeft immers nieuw leven.

De 40 dg tijd is een periode om bekende routines opnieuw te bekijken en meebewegen op het getij van het liturgisch jaar. Het Exodusverhaal over de doortocht door de Rietzee verteld over het nemen van onbekende wegen voordat je kunt komen naar het nieuwe begin.

Voor vandaag staan de 8 flessen in een cirkel die symbool staat voor de aarde.

De flessen zijn onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen. In de flessen zijn paarskleurige bloemen geplaatst. Paars staat symbool voor de 40 dagen tijd, voor  voorbereiding, ingetogenheid en vasten.

Advent en Kerst 2018

3e Adventszondag:

Vandaag op de 3de zondag (Gaudete) is de aarde roze gekleurd om het feestelijke karakter van deze zondag weer te geven.

 • Gaudete is ontleend aan een vers uit de brief van Paulus aan de Filippenzen (4:4) waarin Paulus de gemeenschap oproep tot vreugde.

Als we willen voldoen aan de bedoelingen van God, moeten we onze harten openstellen voor arme en gekwetste mensen, wees solidair met hen, en ervaar hoe die solidariteit je leven rijker maakt.
In kleine en eenvoudige mensen met een warm hart en met handen vol liefde wil Jezus geboren worden om door hen de wereld een stukje mooier te maken en de droom van vrede werkelijkheid te laten worden.

2e Adventszondag:

Johannes kondigt een radicale omkeer aan,

bergen zullen vlak gemaakt worden

en kromme wegen recht.

Dit symboliseren de takken.

1e Adventszondag:

Het thema van de advent 2018 is “geef Licht” een passend thema in de tijd voor kerst, we kijken uit naar de geboorte van Jezus, de Zoon van God die naar de aarde komt. Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrouwen op het Licht dat zal komen. Advent is ook een oproep tot reflectie op ons leven, op ons zijn als mensen.

Voor alle schikkingen is gekozen voor een aantal uitgangspunten

 • Vanuit het donker naar het licht Op de 1ste adventszondag is de schikking donker van kleur, daarna worden de kleuren lichter. Je kunt het ook zien als het groeien van een bol, eerst in de aarde in het binnenste van de bol, later in het volle licht
 • De aarde we lezen over allerlei verdriet, beperkingen en onmogelijkheden die mensen op aarde ervaren om in het licht te leven.

De basis van schikkingen is dan ook een kubus als symbool voor de aarde met haar

4 windstreken en de 4 elementen water, vuur, aarde en lucht, deze elementen spelen een rol in de lezingen van advent.

Zacharia heeft het over water dat leven geeft, Maleachi spreekt over louterend vuur,

Sefanja spreekt over verbondenheid van de mensen in relatie tot de aarde en Micha spreekt over de belofte die komen gaat, de beweging die nodig is, lucht om te leven.

Het Licht dit symboliseren we met kaarsen in de kleur paars en roze. Van oudsher wordt de kleur paars geassocieerd met emotie en meditatie, maar ook met rouw en bezinning. Paars wordt gezien als zwart waar al een beetje licht in zichtbaar is. Op de 3de zondag wordt een roze kaars gebruikt. Op deze dag klinkt het licht van de geboorte door in de lezingen

Hartelijke groet

Griet, Hendrika en Rennie

Gedachteniszondag 2018

De roos is hét symbool van de liefde en vergankelijkheid, is sterk maar soms ook heel broos.
De witte kleur, is de kleur van de opstanding, het leven, en het geloof, in het door God voltooide leven.
Er staan 11 rozen in de vaas, 10 voor de geliefden die ons dit jaar zijn ontvallen en de 11de roos staat symbool voor alle mensen die door ons gemist worden, maar hier vandaag niet bij name worden genoemd.

De boomstronk staat voor vergankelijkheid.

Het grote hart symboliseert dat zij die niet meer onder ons zijn, in ons hart blijven voortleven door de herinneringen die ons bemoedigen en dragen door de dagen van het leven.
Het groen van de klimop symboliseert de eeuwigheidswaarde van het leven.

Pinkster 2018

Deze bloemschikking voor pinkster laat zien dat de Heilige Geest op aarde is gekomen.  De duiven die neerdalen op de bijbel en de hoofden van de apostelen. Vanaf dat moment spraken zij in vele talen en zo werd mogelijk dat het woord van God verkondigd kan worden over de hele wereld.

De ronde Buxus verbeeld de wereldbol. Gods goede nieuws dat als een lopend vuur door de wereld mag gaan.

De vele talen worden verbeeld door de vele soorten kleurige bloemen die alle kanten op wijzen.  De oranje rode tinten, kleur van het vuur, dat ons verwarmt, enthousiast maakt, geestkracht schenkt, moed en inspiratie geeft om in beweging te komen.

 

Pasen 2018

In de afgelopen weken hadden we steeds een symbolische schikking hier in de kerk,  met als thema: “een open deur; onvoorwaardelijke liefde”.

Vandaag op deze paasmorgen, verbeeldt de schikking een “Paastuin”, een feestelijk en kleurrijk geheel, een uitbeelding van één groot feest van onvoorwaardelijke liefde en nieuw leven!

Wij mensen, wandelen door die tuin, als kleine kaarsjes, aangestoken en opgewekt, door het licht van Pasen!            De gouden weg van Jezus, de weg van liefde en trouw, verbindt ons met God de Vader en met elkaar. Jezus de levende wijst ons zo de weg naar waarachtig leven, naar Gods toekomst van recht en vrede. Jezus is die deur naar een wereld van onvoorwaardelijke liefde….

Zondag 18 maart 2018

uitleg: de schikking van deze zondag verwijst naar het verhaal waar Jezus vertelt over een graankorrel.

Alleen als de graankorrel sterft ontstaat er nieuw leven.
Wie kiest voor de weg van onvoorwaardelijke liefde zal honderdvoudig vrucht dragen.
In de schikking zien we de graankorrels in donkere aarde en ook korenaren.

zondag 11 maart 2018

Hierbij de uitleg van het bloemstuk voor de 4de zondag:
de bloemschikking van de 4de zondag verwijst naar het evangelie van Johannes, het verhaal van de 5 broden en 2 vissen. Onderweg in de woestijn van deze wereld leert Jezus ons delen.
Want waar mensen leren breken en delen, daar zal genoeg zijn voor iedereen. Onvoorwaardelijke liefde die leven geeft en vreugde brengt.
In de bloemschikking zien we roze bloemen, 5 en 2. (broden en vissen)
Op deze 4de zondag breekt het licht van Pasen alvast een klein beetje door:
dat zorgt voor roze lichtpuntjes in het paars.
De kaars wordt aangestoken door de kinderen.
Een hele fijne zondag toegewenst.

hartelijke groet Rennie, Griet en Henrika

zondag 25 februari 2018

Op deze 2e zondag van de 40-dagentijd  verwijst deze bloemschikking  naar een gedeelte uit het Marcus evangelie, waar Jezus met 3 leerlingen de berg op gaat om te bidden. De leerlingen zien hoe Jezus “even” wordt opgetild in het licht, even mag Hij baden in het licht van Gods onvoorwaardelijke liefde.
in de bloemschikking zien we “op de berg”  3 witte bloemen, verwijst naar Jezus in gesprek met Mozes en Elia.
de kleine paarse bloemen verbeelden de 3 leerlingen van Jezus.
Vandaag wordt de 2de kaars aangestoken (door de kinderen)

40 dagentijd 2018

In deze 40-dagentijd op weg naar pasen hebben wij iedere zondag weer een symbolische schikking. Het thema voor deze schikkingen is: een open deur; onvoorwaardelijke liefde!!!
Op onze levensreis is Jezus onze ingang naar God toe, in Hem ontmoeten we Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. Jezus wijst ons de weg naar waarachtig leven, een leven in liefde voor God en voor elkaar.

Uitleg 1ste zondag; Jezus is “de deur” naar een wereld als open huis, waar het goed is om te wonen, voor alle mensen. Het kleed is paars, de kleur van bezinning, de jute verbeeld de weg die wij gaan in deze 40 dagen, door de deur heen, naar de toekomst. Jezus trekt zich terug in de woestijn om zich te bezinnen. Hij weerstaat de verleiding en kiest voor de weg van onvoorwaardelijke liefde en trouw. We zien hoe een bloem bloeit in de woestijn, bloem van hoop, teken van nieuw leven. Achter de deur staan 6 kaarsen, iedere zondag brandt er 1 meer, omdat we dichter bij pasen komen, omdat we blijven hopen op licht, ook als het donker is.

Afscheid Froukje op 14-1-2018.

We willen Froukje niet zomaar een bloemetje geven, zoals iedereen weet is Froukje nogal van de symboliek, en dus proberen wij in deze schikking door middel van de symboliek uiting te geven aan de veelzijdigheid van Froukje:
ROZEN: zij symboliseren geheimhouding in vertrouwen, maar ook de liefde en toewijding waarin Froukje haar werk voor Garijp heeft gedaan. Zij staan in een groep en symboliseren de gemeente.
Roze rozen staan voor jij en ik, het persoonlijke pastorale contact, en jij en ik SAMEN…als gemeente.  Daaromheen staan de tulpen die staan voor gebed, zij staan gegroepeerd in een kring en vormen de gebedskring, die Froukje hier heeft opgezet.
De rode kleur staat voor passie en gedrevenheid waarmee Froukje haar werk in de gemeente heeft ingevuld, maar ook van het geloofsvuur dat zij heeft mogen doorgeven aan ons.
De voorjaarsbolletjes staan voor een nieuw begin, op een nieuwe werkplek.
De klimop, zij hecht zich vast en blijft altijd groen. Je bent hier gehecht, en zal je nu op je nieuwe plek opnieuw moeten hechten. Aspedistrablad wordt ook wel “kloosterplant” genoemd. Het herinnerd aan de vele bijzondere kloosterweekenden die gemeenteleden maakten met Froukje
De groene kleur van het blad staat voor Gods trouw, van toekomst en verwachting, in die betekenis zit alles wat je nodig hebt op je nieuwe plek, God gaat met jou, met jullie mee!
Het snoeihout staat in een boogvorm en staat symbolisch voor Gods verbond, we mogen ons door God gedragen weten elke dag van ons leven! We wensen je Gods zegen toe, het ga je goed!

Kerst 2017

Uitleg van de liturgische schikking.
Gods Zoon is mens geworden, Hij bemint ons zozeer dat Hij ons een teken wil geven van Zijn liefde in de persoon van Jezus. Een weerloos kind wordt teken van Gods liefde, echte liefde dringt zich niet op, is nederig.
Ronde cirkel: geen begin en einde, oneindigheid, verleden en toekomst en nieuw begin.
Het groen eromheen verwijst naar de hoop en verwachting van dit nieuwe leven.
De 5 puntige ster verwijst naar Het Licht van God dat zich openbaart in Jezus, het getal 5 verwijst naar de 5 zintuigen van de mens: horen, zien, tasten, ruiken en proeven (jaarthema: proef de kerk)
In de oudheid is het zien van een heldere ster een teken van de komst van een belangrijk persoon. Nog steeds heten beroemde personen “sterren”.
4 kaarsen: licht van de Heer, 4 adventszondagen.
5de dikke witte kaars staat symbool voor het licht van kerst
Rode kleur: liefde van God, levenskracht en energie.
Het wit is de kleur van stilte, licht, geboorte en feestelijkheid.

Advent 2017

Uitleg schikking:
Advent betekend “ het komen”, een voorbereidingsperiode van 4 weken voorafgaande aan kerst, een tijd van inkeer en bezinning.
Bezinning op vragen Zola’s war een nieuw begin betekend, wat rechtvaardigheid van ons vraagt, of wat in donkere tijden verlichting brengt en nieuwe levenskansen biedt en ons in vrede bij elkaar brengt.
Een tijd van inkeer: kan het leven van Jezus in ons opnieuw geboren worden?
Ronde cirkel: geen begin en einde, oneindigheid, verleden en toekomst.
Het groen eromheen verwijst naar de hoop en verwachting op nieuw leven, een nieuw begin.
De 5 puntige ster verwijst naar Het Licht van God dat zich openbaart in Jezus, het getal 5 verwijst naar de 5 zintuigen van de mens: hofpredikers, zien, tasten, ruiken en proeven (het jaarthema: proef de kerk) in de oudheid is het zien van een heldere ster een teken van de komst van een belangrijk persoon. Nog steeds heten beroemde personen “ sterren”.
4 rode kaarsen: het licht van de Heer, 4 advents zondagen.
Rode kleur: liefde van God voor ons mensen, levenskracht en energie.
Zwart doek: vanuit het donker naar “ Het Licht” van kerst.

Zondag 16 april 2017- 1e Paasdag

Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen.
De witte kleur symboliseert feest en nieuw begin, en het groen symboliseert het nieuwe leven dat we met Pasen mogen ontvangen.
We mogen deelgenoot worden van de kracht van de opgestane Heer.
Zijn licht en liefde, Zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden!

Gedicht:

Gods kracht, breekt door het donker
Van de dood heen,
licht raakt ons aan.
Kom, sta op,
deel het leven,
deel vertrouwen.
God van licht en leven,
in Jezus, is de dood overwonnen,
in die kracht, mogen wij staan

Hele fijne en gezegende paasdagen toegewenst
Rennie, Hendrika en Griet

 

Zondag 2 april 2017

Op deze 5e zondag van de 40 dg.tijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazarus. In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Gedicht bij de foto:

Sta in je kracht,
zie, hoe wat dor is

tot leven komt

wat dood lijkt

sta op,

Gods

levensgeest blaast kracht in.

Zondag 19 maart 2017

(Joh 4: 5-26)
In de taal van de bijbel staat de berg als de plaats waar God te ontmoeten is, bergen stralen kracht uit, maar zijn ook een plek van stilte en verwondering.
In de schijven is de kracht van de boom nog te herkennen. Elke ring staat voor groeikracht, sommige schijven hebben een barst, die ons eraan herinnert dat kracht ook te maken heeft met de kwetsbaarheid van ons bestaan, over het leven dat niet recht verloopt.
Allen horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde!

Op deze 3de  zondag horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron.
Zij zoekt bij de Jacobsbron gewoon water en vindt levenswater!
Jezus zet haar in haar kracht, vanuit die innerlijke kracht zal haar leven vrucht dragen.
In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt.
De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.

Allen een goede zondag toegewenst
Hendrika, Rennie en Griet

Kerst 2016.kerstschikking2016

Stralend licht
In het donker
van de kerstnacht
heeft zich een licht verspreid.
Het Kind
dat in de wereld kwam
omstraalt ons door de tijd!

Wij winskje jimme gezegende kriistdagen
en folle lok en seine yn 2017
groetnis:Hendrika, Griet en Rennie

 

Pinksteren 2016.

pinkster2016_dichtbijVandaag is de kleur rood van vuur en vlam, wat je terug ziet in de kleur van de bloemen.

De ronde vorm is van de aarde en haar 4 windstreken.

De bloemen verbeelden de 12 discipelen die in opdracht van God de wereld introkken, om de boodschap uit te dragen, zij waren bezield van de Heilige Geest. Wie bezield wordt, komt in beweging om vrucht te dragen.

De 4 linten symboliseren de wereld intrekken.

Wij mogen leven vanuit Gods Geest, vol van liefde die schreeuwt om uitgedragen te worden, het volle Leven tegemoet!

6 maart 2016.

Achtergrond20160306

De gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar  vertelt over twee mensen die beiden naar de tempel gaan om God te aanbidden. De farizeeër dankt God vanwege eigen grootheid en rechtvaardigheid. Hij laat zijn goede ik nog beter uitkomen door het af te zetten tegen dat van de tollenaar. Wie zo van het eigen gelijk overtuigd is heeft geen ruimte voor iemand anders. Die kan geen enkele stap meer zetten.

De tollenaar laat een heel andere kant zien. Schuldbewust zoekt hij Gods aangezicht. Open voor verandering. Hij is het die stappen zet richting Gods rechtvaardigheid.  

Uitleg:  

Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd ontmoeten we de farizeeër en de tollenaar die beide het aangezicht van God zoeken in de tempel. De één fier rechtop en de ander gebogen. Bij God keert alles om – wie gebogen is mag rechtop gaan.

Hendrika, Rennie  en Griet Haanstra

28 februari 2016.

schoenen aan20160228
om met Hem
op weg
te gaan,
die ons voorgaat
naar leven.

gevangen,
deze Zoon van God
waar is het recht,
wie doet een stap

God
het is
zo donker
laat liefde bloeien

uitleg:

Op deze 3de zondag van de 40 dagentijd worden er weinig tot geen stappen gezet.
Er is sprake van verharding en onwil, het onrecht lijkt te gaan zegevieren. Geen enkele stap wordt richting Jezus gezet.
De schriftgeleerden en de hogepriesters gaan er als het ware dwars voor liggen – te zien aan de liggende bloemen.
Zal de witte bloei het redden?
Hoe sterk is de liefde?

Hendrika, Rennie  en Griet Haanstra

21 februari 2016.

schoenen aan20160221
om met Hem op weg
te gaan
die ons voorgaat
naar leven
die ons zegt
lief te hebben
oneindig veel lief
te hebben
zo het verschil te maken.
God open ons hart

Uitleg:

Op deze 2de zondag in de veertigdagentijd klinkt de oproep om het verschil te maken door niet alleen mensen lief te hebben die jou lief hebben, maar ook je vijanden. De oproep klinkt om een stap verder te zetten dan de mensen die God niet als grond van hun leven zien. Het is de verdergaande liefde die het verschil maakt.

In de schikking zien we hoe een bloem boven de anderen uitsteekt -dezelfde en toch zo anders- sterk en kwetsbaar.

Rennie, Griet en Hendrika.